Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Göteborgs tingsrätt söker juristpraktikant

2019-12-17

 Arbetsbeskrivning Tingsrätten söker praktikanter under 2020. Som praktikant kommer du att få en inblick i tingsrättens verksamhet genom praktiskt arbete. Arbetsuppgifterna motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför och innebär att du som praktikant kommer göra rättsutredningar, upprätta förslag till domar och beslut samt föra protokoll vid förhandlingar. Andra arbetsuppgifter som är aktuella är exempelvis att arbeta med delgivningar, post och förelägganden. Praktikperioden omfattar m...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-17

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd inom Strömstads kommun.

Share Öppna i ny flik

En amerikansk dom om fastställt moderskap efter ett surrogatarrangemang erkänns när barnet inte har någon rättslig familjerelation med någon annan i Sverige

2019-12-17

 En svensk kvinna träffade ett avtal i USA om surrogatmoderskap med en amerikansk kvinna. Ett anonymt donerat ägg som befruktats med anonymt donerade spermier fördes in i den amerikanska kvinnans livmoder, varefter en amerikansk domstol förklarade att den svenska kvinnan var det blivande barnets rättsliga mor. Enligt Högsta domstolen är det nödvändigt att erkänna domen för att tillgodose barnets rätt till privatliv och för att uppfylla principen om barnets bästa.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-12-17

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om människorov och rån i Stockholm och Eskilstuna

2019-12-17

 Fyra män i åldrarna 17 till 21 år döms för att tillsammans och i samförstånd ha gjort sig skyldiga till människorov, mindre grovt brott och rån. De döms till fängelsestraff respektive sluten ungdomsvård och ska betala skadestånd om drygt 50 000 kr till målsäganden.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utdömande av vite

2019-12-17

 Fråga om hur preciserat ett vitesföreläggande måste vara (Mål nr 1593-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7518-18).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2019-12-17

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit en insats i form av vård av ett barn i familjehem enligt socialtjänstlagen får avbrytas när behovet av vård har upphört, utan hinder av bestämmelsen i 37 § andra stycket förvaltningslagen där det anges att gynnande förvaltningsbeslut endast under vissa förutsättningar får ändras till den enskildes nackdel.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket med och bygger gemensam digital infrastruktur

2019-12-16

 Domstolsverket kommer tillsammans med åtta andra myndigheter att arbeta med att etablera en gemensam digital infrastruktur, efter beslut från regeringen. Målet med regeringsuppdraget är att förenkla och effektivisera informationsutbytet mellan myndigheter, regioner och kommuner.

Share Öppna i ny flik

Frikänner för mordförsök i harrysskjutningen

2019-12-16

 Tingsrätten frikänner för mordförsök i den s.k. Harrysskjutningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tobaksskatt

2019-12-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i dag kommit fram till att en tobaksprodukt är skattepliktig till tobaksskatt. Tobaken bedöms ha skurits eller på annat sätt strimlats och gå att röka utan ytterligare industriell beredning.