Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål mellan staten och Talma Sameby

2019-12-20

 Svea hovrätt har i dag fastställt tingsrättens dom i ett mål mellan Talma sameby och staten. Domen innebär att staten ska betala skadestånd på grund av ingrepp i Talma samebys renskötselrätt till vissa områden vid Torne träsk.

Share Öppna i ny flik

Svensk-irakisk medborgare döms till fängelse i två år och sex månader för grov olovlig underrättelseverksamhet mot person med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda

2019-12-20

 Stockholms tingsrätt har idag dömt en 46-årig svensk-irakisk medborgare för olovlig underrättelseverksamhet mot person, s.k. flyktingspionage, med uppsåt att gå republiken Iran tillhanda. Underrättelseverksamheten har bedrivits under tidsperioden april 2015 – februari 2019 i Sverige och utlandet mot oppositionella ahwazier med ursprung i Iran. Den åtalades invändning om att han enbart agerat inom ramen för sitt arbete som fotograf och journalist på tidningarna EuropressArabia och EuroTimes har motbevisats av åklagaren. Handlandet har bedömts utgöra grovt brott. Straffet har bestämts till fänge...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om sjukpenning

2019-12-20

 Fråga om sådan behandling som en försäkrad genomför på egen hand eller utan överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal kan ge rätt till förebyggande sjukpenning (Mål nr 5742-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6003-18).    

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

2019-12-20

 Ett offentligt biträde i ett mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga har inte rätt till ersättning för pappersutskrift av en vårdutredning som översänts i elektronisk form.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2019-12-19

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov i efterhand och föreläggande att vidta rättelse enligt plan- och bygglagen.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Uppsala slutar att använda fax

2019-12-19

 Från och med den 1 januari 2020 stänger vi vårt faxnummer och kommer inte längre att kunna ta emot nya mål och andra handlingar skickade med fax.

Share Öppna i ny flik

Reviderad tidsplan i mål M 11730-18, Preemraff i Lyseki

2019-12-19

 Efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd i målet har regeringen beslutat att förbehålla sig prövningen av tillåtligheten av sökt verksamhet. Det innebär att Mark- och miljööverdomstolen, efter handläggning av målet, i stället för att meddela dom ska överlämna målet till regeringen med ett eget yttrande.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om Prästlönetillgångar

2019-12-19

 Förvaltningsrätten i Uppsala har idag meddelat dom i mål om Prästlönetillgångar förvaltade av Svenska kyrkan

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om skattereduktion för hushållsarbete

2019-12-19

 Högsta förvaltningsdomstolen har tagit ställning till frågan om ett kommunalt bolags prissättning av utfört arbete avseende anslutning till bolagets fibernät innebar att arbetet inte räknades som ett skattereduktionsgrundande hushållsarbete på grund av att kommunen ansågs ha lämnat bidrag eller annat ekonomiskt stöd för arbetet.

Share Öppna i ny flik

Migrationsdomstolen kan inte upphäva regeringens beslut om utvisning och återreseförbud från 1977

2019-12-19

 Regeringens beslut om utvisning och återreseförbud från 1977 kan inte upphävas av migrationsdomstolen med stöd i bestämmelser i 2005 års utlänningslag. Det bedömer Migrationsdomstolen i Stockholm i en dom idag.