Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-01-30

 Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-01-30

 Rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-01-27

 Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart (Mål nr 3691-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1426-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-01-27

 Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart (Mål nr 6193-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2327-22).

Share Öppna i ny flik

Nu söker vi paralegalpraktikanter

2023-01-26

 Kammarrätten erbjuder två praktikplatser inför våren 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-01-26

 Det strider mot lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor att pröva rätten till resor för en gymnasieelev, som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, i förhållande endast till den bostad där eleven är folkbokförd. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-01-26

 Regeringen har den 26 januari 2023:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-26

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten dömer i mål mellan SL och Integritetsskyddsmyndigheten

2023-01-26

 Kammarrätten ändrar delvis förvaltningsrättens dom och fastställer sanktionsavgiften gällande SL:s användande av kroppskameror vid biljettkontroller till åtta miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om kupongskatt m.m.

2023-01-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital enligt EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska offentliga pensionsinstitut.