Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-01-27

 Fråga om Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare är överklagbart (Mål nr 6193-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2327-22).

Share Öppna i ny flik

Nu söker vi paralegalpraktikanter

2023-01-26

 Kammarrätten erbjuder två praktikplatser inför våren 2023.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-01-26

 Det strider mot lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor att pröva rätten till resor för en gymnasieelev, som inte fyllt 18 år och som bor växelvis hos sina föräldrar, i förhållande endast till den bostad där eleven är folkbokförd. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-01-26

 Regeringen har den 26 januari 2023:

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-01-26

 Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Share Öppna i ny flik

Kammarrätten dömer i mål mellan SL och Integritetsskyddsmyndigheten

2023-01-26

 Kammarrätten ändrar delvis förvaltningsrättens dom och fastställer sanktionsavgiften gällande SL:s användande av kroppskameror vid biljettkontroller till åtta miljoner kronor.

Share Öppna i ny flik

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om kupongskatt m.m.

2023-01-26

 Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital enligt EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska offentliga pensionsinstitut.

Share Öppna i ny flik

Flera personer döms till långa fängelsestraff för bl.a. omfattande organiserad narkotikabrottslighet.

2023-01-26

 Tingsrätten har idag dömt sju personer för synnerligen grovt narkotikabrott, två personer för grovt narkotikabrott och en person för narkotikabrott. Två av de dömda har även dömts för annan brottslighet, bl.a. brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, varav den enes brott har bedömts vara synnerligen grovt.

Share Öppna i ny flik

Biotopskyddsdispens har bedömts kunna medges för att återskapa arronderingsförutsättningar på jordbruksmark i ett varierat odlingslandskap

2023-01-26

 Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bedömer att det finns förutsättningar för att bifalla en ansökan om biotopskyddsdispens i efterhand för att dränera bort och fylla igen småvatten och våtmarker på en fastighet i Svedala kommun.

Share Öppna i ny flik

Friande dom i mål om grovt svindleri m.m. – åtalet mot Swedbank AB:s tidigare vd.

2023-01-25

 Tingsrätten har i dag meddelat en frikännande dom rörande ett åtal om grovt svindleri, grov marknadsmanipulation och obehörigt röjande av insiderinformation.