Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt och ersättning för kostnader

2020-02-12

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om det, som en förutsättning för att bolaget ska kunna nekas undantag från skatteplikt, måste ha skett ett slutligt faktiskt bortfall av mervärdes-skatt inom ramen för den aktuella transaktionskedjan (Mål nr 6100-19, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3822-18).

Share Öppna i ny flik

En person döms för två mord i en källarlokal i Sätra

2020-02-12

 Två personer har åtalats för två mord i en källarlokal i Sätra den 10 april 2019. Tingsrätten dömer nu en av de tilltalade för bl.a. morden. Påföljden bestäms till livstids fängelse. Den andre tilltalade försattes på fri fot efter huvudförhandlingen och frias nu för mord och medhjälp till mord.

Share Öppna i ny flik

Hovrätten för Västra Sverige meddelar dom i mål om förberedelse till mord m.m.

2020-02-12

 Hovrätten har idag fastställt att den person som utpekats som ledare för ett kriminellt nätverk i Göteborg har gjort sig skyldig till förberedelse till mord, grovt vapenbrott och grovt häleri. Hovrätten har vidare skärpt det utdömda fängelsestraffets längd. De båda medtilltalade männen har frikänts från förberedelse till mord och grovt vapenbrott men dömts för grovt häleri respektive grovt häleri och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Share Öppna i ny flik

Åtal har idag väckts mot fem personer bl.a. avseende synnerligen grovt narkotikabrott och penningtvättsbrott med koppling till narkotikahandel på Darknet.

2020-02-12

 Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har idag väckt åtal mot fem personer avseende brott med koppling till narkotikahandel på Darknet. En av de tilltalade har varit häktad sedan september 2018 och står åtalad för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott, grovt narkotikabrott och grovt penningtvättsbrott. Åtalet avseende övriga tilltalade rör i huvudsak penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2013-2018 bl.a. på Darknet och genom användning av kryptovalutan Bitcoin.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-02-11

 Skattskyldigheten för ännu inte utbetald ersättning för upplåten avverkningsrätt till skog avseende en viss fastighet har inte ansetts kunna föras över till en gåvotagare när fastigheten ges bort tillsammans med fordringen på ersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återbetalning av kupongskatt

2020-02-11

 Den omständigheten att en utländsk fond är en juridisk person utesluter inte att den, vid en prövning av om uttag av kupongskatt på utdelningar till fonden är förenligt med EUF-fördraget, befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2020-02-11

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om upphävande av strandskydd.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-02-11

 Yttrande över SOU 2019:44 - Ett bättre premiepensionssystem

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten frikänner f.d. ordförande för Göteborgs kommunstyrelse från grovt förtal

2020-02-11

 Tingsrätten har idag frikänt en kommunpolitiker från grovt förtal av två kvinnor som varit verksamma som aktivister för muslimers rättigheter. Åtalet avsåg sex inlägg som gjorts på politikerns blogg. De två målsägandena ska tillsammans betala politikerns rättegångskostnader med 190 000 kr.

Share Öppna i ny flik

Sametinget saknar talerätt i mål om miniminivåer för förekomsten av varg

2020-02-10

 Sametinget har överklagat Naturvårdsverkets beslut att fastställa miniminivåer för förekomsten av varg för landets rovdjurförvaltningsområden och län. Förvaltningsrätten har i målet kommit fram till att Naturvårdsverkets beslut är överklagbart men att Sametinget som statlig myndighet saknar talerätt.