Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Tillstånd har lämnats till utökad lagring av använt kärnbränsle

2022-06-22

 Mark- och miljödomstolen har lämnat Svensk Kärnbränslehantering AB miljötillstånd för utökad lagring av använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn. Tillståndet har förenats med krav på utredning om dagvattenhantering och ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Share Öppna i ny flik

Hovrättens dom gällande mordet i Notviken

2022-06-22

 Även hovrätten dömer den då 19-årige mannen för mordet i Notviken till fjorton års fängelse. Hovrätten frikänner däremot de två män som dömdes för medhjälp till mord och sänker straffet för den man som även vid tingsrätten dömdes för skyddande av brottsling.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-06-22

 Tidsfrist för förvar.

Share Öppna i ny flik

Förbud mot produkter från Huawei står fast

2022-06-22

 Kammarrätten i Stockholm avslår Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom om mord i Limhamn

2022-06-22

 En 76-årig man döms i dag av tingsrätten för mord på sin hustru. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person för grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-06-22

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-06-21

 Fråga om ett kommunalt beslut att avslå en ansökan om elevresa på den grunden att ansökan gäller en annan adress än folkbokföringsadressen strider mot lag eller annan författning (Mål nr 6231-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3102-21).

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om när ett återkallat testamente på nytt kan bli giltigt

2022-06-21

 En kvinna hade upprättat två testamenten – ett 2012 och ett 2017. Vid hennes död stod det klart att hon hade återkallat 2017 års testamente. Frågan i målet var om hon hennes yttersta vilja var att 2012 års testamente på nytt skulle gälla.

Share Öppna i ny flik

Konsument får ersättning av bank för obehöriga transaktioner som gjorts från konsumentens konto

2022-06-21

 En konsument som till följd av ett bedrägeri hade lämnat ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa agerade grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenten ska därför inte svara för mer än 12 000 kr av de transaktioner som genomförts.

Share Öppna i ny flik

En proportionalitetsbedömning ledde till att en ansökan om förhandsbesked måste prövas

2022-06-21

 Ägarna av en fastighet begärde ett förhandsbesked på att de tilläts bygga ett enfamiljshus på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Kommunen avslog begäran med hänvisning till det s.k. detaljplanekravet. Någon egentlig prövning av lämpligheten av åtgärden gjordes därför inte.