Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2021-03-02

 I veckans inlägg skriver domaren Christoffer Démery om hemliga tvångsmedel under förundersökningen och särskilt om det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning

Share Öppna i ny flik

Nya regler från 1 mars angående LVU

2021-03-02

 Den 1 mars 2021 träder nya regler för förordnande av offentligt biträde för den unge i kraft.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2021-03-02

 Migrationsöverdomstolen har beviljat prövningstillstånd i mål UM 13792-20.

Share Öppna i ny flik

Domstolarna begär 700 miljoner mer för att upprätthålla rättssäkerheten

2021-03-01

 Sedan rekordmånga mål strömmat in till landets domstolar under förra året begär Domstolsverket 700 miljoner extra för 2022-2024 i det budgetunderlag som idag lämnas till regeringen. Tillskottet krävs för att upprätthålla rättssäkerheten och hantera den kraftiga målökningen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

2021-03-01

 Fråga om vilket underlag som kan krävas i ett ärende om personlig assistans enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för att en hälso- och sjukvårdsåtgärd ska kunna bedömas som egenvård.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten betraktar makar som vårdnadshavare med tillämpning av amerikansk lag

2021-03-01

 Förvaltningsrätten har till Skatteverket återförvisat ett mål om förvärv av personnamn avseende ett barn som fötts genom ett surrogatarrangemang i Kalifornien. Skatteverket avvisade ansökan utan prövning i sak med hänvisning till att makarna som stod för ansökan – trots att de är barnets rättsliga föräldrar – inte ansågs vara dess vårdnadshavare enligt svensk lag.

Share Öppna i ny flik

Byggstart för domstolar i Jönköping

2021-03-01

 Nyligen inleddes bygget av nya lokaler för Göta Hovrätt och kammarrätten i Jönköping. Byggnaden uppförs intill tingsrättens lokaler, längs kajpromenaden vid Munksjön.

Share Öppna i ny flik

Straffet för mord

2021-02-26

 Högsta domstolen uttalar sig i avgörandet om hur straffet ska bestämmas vid mord. I målet hade en person mördats genom knivvåld mot halsen. Avgörandet aktualiserar framför allt frågor om förutsättningarna för fängelse på livstid och om straffmätning vid tidsbestämda straff efter 2020 års ändringar av mordparagrafen.

Share Öppna i ny flik

Särbo har inte rätt till anhörigersättning

2021-02-26

 I skadeståndslagen finns en särskild regel om s.k. anhörigersättning. Om någon har dödats genom en skadeståndsgrundande handling, ska den som orsakat dödsfallet betala skadestånd för chock och psykiska besvär till den som är särskilt närstående till den dödade. Högsta domstolen har konstaterat att en särbo normalt inte omfattas av den regeln.

Share Öppna i ny flik

Domar om intäktsramar för nätföretag

2021-02-26

 Bestämmelserna i intäktsramsförordningen strider mot ellagen och tredje elmarknadsdirektivet