Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förbud mot produkter från Huawei står fast

2022-06-22

 Kammarrätten i Stockholm avslår Huawei Technologies Sweden AB:s överklagande i två mål som rör villkor för 5G-tillstånd.

Share Öppna i ny flik

Dom om mord i Limhamn

2022-06-22

 En 76-årig man döms i dag av tingsrätten för mord på sin hustru. Påföljden bestäms till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer en person för grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB

2022-06-22

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål om grovt insiderbrott avseende insiderinformation om Fingerprint Cards AB.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2022-06-21

 Fråga om ett kommunalt beslut att avslå en ansökan om elevresa på den grunden att ansökan gäller en annan adress än folkbokföringsadressen strider mot lag eller annan författning (Mål nr 6231-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 3102-21).

Share Öppna i ny flik

Ett rättsfall om när ett återkallat testamente på nytt kan bli giltigt

2022-06-21

 En kvinna hade upprättat två testamenten – ett 2012 och ett 2017. Vid hennes död stod det klart att hon hade återkallat 2017 års testamente. Frågan i målet var om hon hennes yttersta vilja var att 2012 års testamente på nytt skulle gälla.

Share Öppna i ny flik

Konsument får ersättning av bank för obehöriga transaktioner som gjorts från konsumentens konto

2022-06-21

 En konsument som till följd av ett bedrägeri hade lämnat ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa agerade grovt vårdslöst men inte särskilt klandervärt. Konsumenten ska därför inte svara för mer än 12 000 kr av de transaktioner som genomförts.

Share Öppna i ny flik

En proportionalitetsbedömning ledde till att en ansökan om förhandsbesked måste prövas

2022-06-21

 Ägarna av en fastighet begärde ett förhandsbesked på att de tilläts bygga ett enfamiljshus på fastigheten. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område där det råder ett högt bebyggelsetryck. Kommunen avslog begäran med hänvisning till det s.k. detaljplanekravet. Någon egentlig prövning av lämpligheten av åtgärden gjordes därför inte.

Share Öppna i ny flik

Fyra tidigare Ericsson-anställda frikänns från åtal om grov bestickning

2022-06-21

 En enig tingsrätt har idag frikänt fyra tidigare Ericsson-anställda från åtal om grov bestickning. Skälen för det är i huvudsak att åklagaren inte har lyckats bevisa att två av de tre påstådda mottagarna av mutor eller otillbörliga belöningar ingår i den begränsade krets av mutbara personer som anges i den vid tidpunkten gällande lagstiftningen. Vad gäller den tredje påstådda mottagaren har åklagaren inte lyckats visa att mutor eller otillbörliga belöningar lämnats till denne.

Share Öppna i ny flik

Två polismän döms till vardera ett års fängelse

2022-06-21

 Polismännen, som bland annat var åtalade för olaga frihetsberövande, falsk tillvitelse och misshandel, döms för att ha ljugit om att en oskyldig person hade hotat dem.

Share Öppna i ny flik

Två döms för sprängning av polishuset

2022-06-21

 Tingsrätten dömer två personer för att ha varit delaktiga i sprängningen av polishuset i Helsingborg i oktober 2017. En tredje person frikänns.