Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Hovrätten friar en av de mordbrandsåtalade i Ängelholm

2022-11-17

 Helsingborgs tingsrätt dömde den 5 september 2022 två unga män för grov mordbrand efter en anlagd brand på ett HVB-hem i Ängelholm den 16 mars i år. Hovrätten frikänner nu en av dem.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att det för rätt till sjukpenning vid psykiatriska tillstånd inte krävs att det i det medicinska underlaget redovisas undersökningsfynd som bygger på annat än läkarens iakttagelser och uppgifter som den försäkrade lämnat.

Share Öppna i ny flik

Sjukpenning

2022-11-16

 Högsta förvaltningsdomstolen har kommit fram till att ett läkarintyg som bygger på uppgifter från personen det gäller kan vara tillräckligt för sjukpenning.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

2022-11-16

 Fråga om kravet på stadigvarande användning i 3 kap. 3 § andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) innebär att frivillig skattskyldighet inte kan beviljas för lokaluthyrning när lokalen disponeras av flera hyresgäster utan att någon av dem har ensamrätt till en specifik yta (Mål nr 5329-22, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 206-21).

Share Öppna i ny flik

Lärare döms för ett flertal sexualbrott mot barn till fängelse i 4,5 år

2022-11-16

 Tingsrätten har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål där en lärare på en låg- och mellanstadieskola i Borås åtalats för brott mot 15 elever.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2022-11-15

 Den här veckan skriver domaren Fredrik Nydén om snabbare lagföring för unga lagöverträdare. Projektet snabbare lagföring har tidigare varit inriktat på myndiga lagöverträdare, men nu finns också ett eget snabbspår för de personer som är mellan 15 och 17 år gamla och som misstänks för brott.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2022-11-14

 

Riksdagsförvaltningen avslog en begäran att få ta del av uppgift om vilken säkerhetsklass en namngiven tjänstemans tjänst vid Riksdagsförvaltningen placerats i. Beslutet motiverades med att Riksdagsförvaltningens verksamhet omfattas av totalförsvaret och att en uppgift om vilken säkerhetsklass en anställd vid förvaltningen är placerad i rör totalförsvaret. Ett röjande av en sådan uppgift påverkar Riksdagsförvaltningens förmåga att bidra till att upprätthålla rikets sä...

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2022-11-11

 Kortare feriearbete hindrar inte spårbyte.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2022-11-11

 Remissvar avseende betänkandet Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer (SOU 2022:41)

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om utdömande av vite

2022-11-11

 Fråga om ett förelagt vite enligt 7 kap. 23 § skollagen (2010:800) kan dömas ut, när vitesföreläggandet gäller omedelbart men inte har fått laga kraft. (Mål nr 4429-4430-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1606-1607-22).