Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Fängelse för grov obehörig befattning med hemlig uppgift

2021-06-28

 Tingsrätten har i dag dömt en man hemmahörande i Kristianstadstrakten till sex månaders fängelse för att på ett internetforum ha publicerat uppgifter om militära skyddsobjekt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd till försäljning av tobaksvaror

2021-06-28

 Vid bedömningen av en enskild näringsidkares lämplighet att bedriva handel med tobaksvaror har hänsyn tagits till omständigheter som hänför sig till en annan person.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-06-28

 Dom i mål om rättsprövning av beslut angående upphävande av strandskydd i samband med antagande av detaljplan.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten har avslutat huvudförhandlingen i Gamlestaden-målet

2021-06-28

 Tingsrätten kommer att meddela dom i målet den 29 juli 2021 kl.11.00. Vidare har tingsrätten beslutat att samtliga tilltalade utom en ska vara fortsatt häktade i målet.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-06-28

 Offentlig upphandling; fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut har börjat löpa (Mål nr 1792-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5699-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vapen

2021-06-28

 Ett vapentillstånd kan inte återkallas enbart på grund av en persons engagemang i en våldsbejakande organisation. För att tillståndshavaren ska ha visat sig olämplig krävs t.ex. att det finns en risk för att tillståndshavaren personligen kommer att missbruka sina vapen eller att det finns konkreta omständigheter som talar för att personens engagemang i organisationen innebär en risk att denne förlorar kontrollen över sina vapen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inhibition av förordnande om omedelbar verkställighet av beslut

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om det har funnits förutsättningar för en länsstyrelse att förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det funnits särskilda skäl för att anse att andelar i ett fåmansföretag var kvalificerade trots att bolaget till betydande del var ägt av utomstående investerare.

Share Öppna i ny flik

Vasa Vind AB får tillstånd till avgränsad del av ansökt vindkraftspark i Överkalix kommun

2021-06-24

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Vasa Vind AB tillstånd att anlägga och driva en vindkraftspark i Överkalix kommun. Tillstånd ges för en avgränsad del av den ansökta verksamheten som har benämnts ”Vindkraftsprojekt Hällberget”.