Nyheter

Narrativet

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i migrationsmål

2018-07-03

 Innan ett permanent uppehållstillstånd beviljas på grund av arbete måste migrationsdomstolen säkerställa att det finns tillräcklig information i målet för att avgöra om utlänningen har gjort sig skyldig till sådan brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet som ska beaktas vid prövningen av ansökan om uppehållstillstånd??.

Share Öppna i ny flik

Skälen till inställda brottmålsförhandlingar

2018-07-03

 Nära 22 procent av de planerade brottmålsförhandlingarna i tingsrätt ställdes in under 2017. Det visar statistik som Domstolsverket, utifrån vad domstolarna rapporterat in, har tagit fram. Flera medier har rapporterat om de inställda förhandlingarna under den senaste veckan.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2018-07-03

 Vid bedömningen av om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension fram till 65 års ålder ryms inom allmän pensionsplan har en av arbetsgivaren samtidigt utfäst kompensation för bortfall av allmän pension som utfaller därefter inte beaktats.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillstånd att inneha vapen

2018-07-02

 Fråga om vapentillstånd för en enskild som är medlem i en sammanslutning för målskytte, när sammanslutningen inte är auktoriserad men ansluten till en sam-manslutning som är det. Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att tillstånd inte kan vägras på den grunden att det skytte som bedrivs av den sammanslutning som den enskilde är medlem i, inte utövas i enlighet med den auktoriserade...

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen meddelar dom i den kvarvarande delen av det s.k. Facebook-målet

2018-07-02

 I det s.k. Facebook-målet friar nu Högsta domstolen den person som direktsände en våldtäkt på internet från underlåtenhet att avslöja brottet. Personen ska dock straffas för grovt förtal, eftersom sändningen inte har haft sådant grundlagsskydd att åtalet för förtalsbrottet måste prövas i särskild ordning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

2018-06-29

 Ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.

Share Öppna i ny flik

Vidarkliniken i Järna får inte prövningstillstånd

2018-06-29

 Vidarkliniken i Järna har i tidigare instanser uteslutits från att vara med i Stockholms läns landstings valfrihetssystem för BVC och barnmorskemottagning. Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd och beslutet står därför fast.

Share Öppna i ny flik

Alingsås kommun döms att betala 5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift

2018-06-29

 Förvaltningsrätten har bedömt att kommunens förfarande i samband med tecknandet av ett avtal, om bl.a. driften av ett vård- och omsorgsboende, utgör offentlig upphandling av tjänster. Upphandlingen har inte genomförts i enlighet med upphandlingslagstiftningen. Konkurrensverkets ansökan om att kommunen ska betala en upphandlingsskadeavgift om 5 000 000 kr har därför bifallits.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling avslutad i mål om misstänkt mord i Bårslöv

2018-06-28

 Huvudförhandlingen i mål B 6255-17 avslutades på fredagen.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2018-06-28

 Regeringen har 2018-06-28