Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

CBD-olja som innehåller THC bedöms vara narkotika

2019-06-18

 Målet rörde CBD-olja som tillverkats av industrihampa. Sådan hampa undantas från definitionen av cannabis och anses därför som växt inte vara narkotika. Enligt Högsta domstolen gäller detta inte om växten har gjorts om till en beredning som innehåller det narkotikaklassificerade ämnet THC. Eftersom CBD-oljan bedöms vara en sådan beredning utgör den narkotika. Det strider inte mot den...

Share Öppna i ny flik

Laga förfall när ett postat överklagande kommer in för sent?

2019-06-18

 Sedan den 1 januari 2018 gäller nya krav på Postnord. Numera ska ett brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Eftersom det alltid finns skäl att räkna med vissa förseningar ska ett överklagande lämnas för befordran minst tre dagar innan sista dag för ett överklagande. Lämnas det in senare och kommer in för sent anses laga förfall inte föreligga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2019-06-18

 Rätt att ta del av allmän handling, överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 336-2018/54.

Share Öppna i ny flik

Prövning av framställning om utlämning till Kina

2019-06-17

 Kina har framställt en begäran till Sverige om att en person som är kinesisk medborgare ska utlämnas dit.

Share Öppna i ny flik

Uppskjuten dom

2019-06-17

 Dom i mål B 3750-18 om brott mot lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor skjuts upp

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2019-06-17

 Fråga om bestämmelsen i 9 kap. 11 § mervärdesskattelagen (1994:200) strider mot EU-rätten då den föreskriver återbetalning respektive jämkning av ingående skatt när frivillig skattskyldighet i uppförandeskede upphör innan någon skattepliktig uthyrning kommit till stånd (Mål nr 6144-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2895-17).

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolen beslutar att pröva målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-17

 Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt skattetillägg m.m

2019-06-17

 Fråga om det vid uttag av arbetsgivaravgifter finns förutsättningar för att åsidosätta uppdragsavtal och godkännande för F-skatt (Mål nr 3161-3166-18, Kammarrätten i Stockholms mål nr 5587-5592-17).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandlingsskadeavgift

2019-06-17

 SJ har ansetts bedriva sådan verksamhet bestående i drift av nät för transporter med järnväg som omfattas av upphandlingslagstiftningen.

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-06-17

 Uteslutning från flyktingskap kontra ansvarsfrihet pga tvång.