Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om offentlig upphandling

2021-06-28

 Offentlig upphandling; fråga om när tidsfristen för att ansöka om överprövning av ett avbrytandebeslut har börjat löpa (Mål nr 1792-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 5699-20).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om vapen

2021-06-28

 Ett vapentillstånd kan inte återkallas enbart på grund av en persons engagemang i en våldsbejakande organisation. För att tillståndshavaren ska ha visat sig olämplig krävs t.ex. att det finns en risk för att tillståndshavaren personligen kommer att missbruka sina vapen eller att det finns konkreta omständigheter som talar för att personens engagemang i organisationen innebär en risk att denne förlorar kontrollen över sina vapen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inhibition av förordnande om omedelbar verkställighet av beslut

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om det har funnits förutsättningar för en länsstyrelse att förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att det funnits särskilda skäl för att anse att andelar i ett fåmansföretag var kvalificerade trots att bolaget till betydande del var ägt av utomstående investerare.

Share Öppna i ny flik

Vasa Vind AB får tillstånd till avgränsad del av ansökt vindkraftspark i Överkalix kommun

2021-06-24

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Vasa Vind AB tillstånd att anlägga och driva en vindkraftspark i Överkalix kommun. Tillstånd ges för en avgränsad del av den ansökta verksamheten som har benämnts ”Vindkraftsprojekt Hällberget”.

Share Öppna i ny flik

25-åring döms till 11 års fängelse för grova sexualbrott mot barn på internet

2021-06-24

 Kristianstads tingsrätt dömer en 25-årig man till 11 års fängelse för sexualbrott mot 26 barn som var mellan sju och 15 år. Han har fått kontakt med barnen på internet och sedan fått dem att posera sexuellt för honom och utföra sexuella handlingar.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om premiepension till efterlevande

2021-06-24

 Vid prövning av rätt till premiepension till efterlevande har det förhållandet att pensionsspararen ett år före dödsfallet av hälsoskäl flyttat till ett äldreboende inte ansetts innebära att samboförhållandet mellan pensionsspararen och den efterlevande har upphört.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om mervärdesskatt

2021-06-24

 Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om jämkning av avdrag för ingående mervärdesskatt där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om inhibition

2021-06-24

 Fråga om användningen av s.k. fiktiv inkomst vid prövningen av om en person har rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen. (Mål nr 3391-21, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 2826-21).