Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2024-03-05

 Nyligen anordnade tingsrätten en föreläsning om domstolens arbete med att hjälpa oroliga vittnen, målsägande och deras anhöriga. I veckans inlägg delar vi med oss av några lärdomar från föreläsningen.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket vill se utökade möjligheter till registerkontroller

2024-03-04

 Domstolsverket har till regeringen lämnat en hemställan om utökade möjligheter till registerkontroller i samband med anställning. De författningsändringar som föreslås bedöms nödvändiga för att myndigheterna inom Sveriges Domstolar på ett effektivt och enkelt sätt ska kunna förhindra anställning av personer som på grund av tidigare brottslighet eller aktuella brottsmisstankar inte är lämpliga.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2024-02-29

 Fråga om ett ränteswapavtal som har ersatts av nya sådana avtal mellan samma parter men med andra avtalsvillkor ska anses avyttrat vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om förordnande av styrelseledamot

2024-02-29

 Fråga om en styrelse i en stiftelse kan vara beslutför med stöd av 2 kap. 12 § stiftelselagen (1994:1220) när den består av färre styrelseledamöter än det lägsta antal som ska finnas enligt stiftelseförordnandet (Mål nr 4305-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 38-23).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2024-02-29

 

Fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om domstolsanställdas födelseår och ålder.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om bistånd åt asylsökande enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2024-02-28

 Den omständigheten att en utlänning som har fått avslag på sin asylansökan därefter ansöker om uppehållstillstånd för arbete, eller ansöker om uppehållstillstånd som familjemedlem till en arbetstagare, innebär inte att utlänningen upphör att omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2024-02-28

 Ett tillsynsbeslut av Konkurrensverket i ett ärende om offentlig upphandling har ansetts överklagbart.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2024-02-28

 Frågan om EU:s dataskyddsförordning är en sådan lag med förbud mot offentliggörande av personuppgifter som avses i 1 kap. 20 § yttrandefrihetsgrundlagen (Mål nr 4588-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1128-23).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om omvårdnadsbidrag

2024-02-28

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om, och i så fall under vilka förutsättningar, det i domstol är möjligt att utvidga prövningsramen i ett mål om omvårdnadsbidrag och samtidigt återförvisa målet till en lägre instans för prövning (Mål nr 3395-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2053-21).

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen presenterar sin verksamhet

2024-02-27

 Högsta domstolen publicerar nu sin verksamhetsberättelse för 2023. Den innehåller bland annat en presentation av två nya justitieråd och texter om den ombyggnation som genomfördes i Bondeska palatset under året. I verksamhetsberättelsen finns också återkommande inslag som redogörelser för händelser under året och viss statistik avseende Högsta domstolens målhantering.