Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn över offentlig upphandling

2023-11-20

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om Konkurrensverkets tillsynsbeslut är överklagbart (Mål nr 4543-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1379-23).

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om avvisat överklagande i mål om personuppgiftsbehandling

2023-11-17

 Integritetsskyddsmyndighetens beslut att inte utreda ett klagomål vidare respektive att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbara.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om arbetslöshetsförsäkring

2023-11-17

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller förutsättningarna för att det ska finnas giltig anledning att lämna sitt arbete av hälsoskäl (Mål nr 568-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6656-21).

Share Öppna i ny flik

Domvilla vid lantmäteriförrättning

2023-11-16

 En lantmäterimyndighets beslut om fastighetsregleringar avseende en samfällighet har undanröjts i viss del eftersom en person, som påstått sig vara nyttjanderättshavare eller servitutshavare och som använt samfälligheten under flera år, inte behandlats som sakägare vid förrättningarna.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2023-11-16

 Fråga om det är tillåtet för en kommun att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet enligt ett system som premierar skolor som uppnår vissa kvalitetskrav (Mål nr 5519-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 6760-21).

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-16

 Regeringen har den 16 november utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-11-16

 Migrationsverket har haft grund för att neka en utlänning att ta emot besök på ett förvar med hänvisning till besökarens beteende vid tidigare besök.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-14

 Vittnesstödsverksamheten har funnits sedan 2001 och sedan 2013 har Natalie Hansdotter varit samordnare för vittnesstödet på Södertörns tingsrätt. Hur ser hon på verksamhetens utveckling under de här åren? Finns det några utmaningar och hur ser det internationella samarbetet ut? Det här är några av de frågor som Natalie besvarar i sitt blogginlägg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-11-13

 Kommunal vuxenutbildning har ansetts utgöra skola vid tillämpningen av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om rätten till assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-09

 Dom i mål om rättsprövning