Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål B 4402-20, angående mord (åhörarplatser)

2020-09-11

 På grund av rådande omständigheter med coronavirussjukdomen covid-19 är åhörarplatserna vid huvudförhandlingen i mål B 4402-20, angående mord, begränsade.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-09-11

 

Målet gällde rätt att ta del av allmän handling hos Riksdagsförvaltningen. Högsta förvaltningsdomstolen bedömde att de begärda handlingarna inte var att anse som allmänna. Överklagandet avslogs därför.

Share Öppna i ny flik

Avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst avseende lägenheter för omsorgsboende har ansetts avse upplåtelse av lokal

2020-09-11

 I avtal mellan en kommun som hyresgäst och en bostadsrättsförening som hyresvärd uppkom tvist om de två avtalen avsåg lokal eller bostadslägenhet. Kommunen hyrde i sin tur ut hyresobjektens bostadslägenheter som gruppbostäder till personer med funktionshinder. Avtalets utformning, den avsedda användningen och det av parterna angivna ändamålet med uthyrningen samt det betydande inslaget av vård- och omsorgsverksamhet medförde enligt Högsta domstolen att avtalen skulle anses avse upplåtelse av lokal.

Share Öppna i ny flik

Mari Andersson tf kammarrättspresident

2020-09-10

 Regeringen har i dag beslutat att anställa Mari Andersson som tf. kammarrättspresident i Kammarrätten i Stockholm.

Share Öppna i ny flik

Första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt

2020-09-10

 Idag togs det första spadtaget på nya domstolslokaler för Eskilstuna tingsrätt. Det är lokalerna för det gamla Myntverket som nu ska byggas om och anpassas för tingsrättens verksamhet.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-09-10

 Regeringen har den 10 september 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Göta hovrätt fastställer tingsrättens dom i mål angående dödsskjutning i Västervik

2020-09-10

 Hovrätten har idag meddelat dom i målet mot en man som varit åtalad för mord efter att mannen i oktober 2019 avlossat en pistol, vilket ledde till att en kvinna avled. Hovrätten anser, precis som tingsrätten, att den bevisning som har lagts fram inte är tillräcklig för att komma fram till att mannen haft avsikt att döda kvinnan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd av Migrationsöverdomstolen

2020-09-09

 Prövningstillstånd meddelat i Migrationsöverdomstolens mål 9719-20.

Share Öppna i ny flik

Invändning mot registrering av varumärke på grund av ond tro avslås

2020-09-09

 

Patent- och marknadsöverdomstolen har avslagit en invändning mot registreringen av varumärket SHOTFABRIKEN. Invändaren gjort gällande att sökanden hade låtit registrera varumärket i ond tro.

 

I ärendet var det bl.a. fråga om hur bestämmelsen i den svenska varumärkeslagen (2 kap. 8 § första stycket 4) skulle tolkas i ljuset av EU-domstolens uttalande att bestämmelsen i varumärkesförordningen om ogiltigförklaring av ett varumärke på grund av ond tro, inte är begr&aum...

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-09-09

 Remissvar avseende föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens förskrifter och allmänna råd (EIFS 2014:8) om mätning, beräkning och rapportering av överförd naturgas samt anmälan om leverans och balansansvar