Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

En konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto är en konkurskostnad

2022-06-17

 Högsta domstolen har prövat frågan om en konkursförvaltares utlägg för att öppna ett bankkonto ska anses vara en konkurskostnad eller en s.k. massakostnad.

Share Öppna i ny flik

Kan man överklaga samma beslut två gånger?

2022-06-17

 Om hovrätten har avgjort ett överklagande i sak får ett nytt överklagande inte prövas. Det gäller även om det nya överklagandet görs inom överklagandetiden. Överklagandet ska då i stället avvisas.

Share Öppna i ny flik

Fällande dom i Flugsvamp 2.0-målet

2022-06-17

 Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål där en man åtalats för att ha varit administratör och ansvarig för narkotikamarknadsplatsen Flugsvamp 2.0 på internet. Tingsrätten frikände mannen från den delen av åtalet, men hovrätten har kommit fram till att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom. Mannen har därför dömts för bl.a. synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i 11 år och 8 månader.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten meddelar dom i Vapstensmålet

2022-06-17

 Tingsrätten har prövat frågan om rättigheterna till renskötsel mellan två grupper av samer inom Vapstens samebys område.

Share Öppna i ny flik

Dom gällande översvämningsskydd på Falsterbonäset

2022-06-17

 Det tidigare beviljade tillståndet för översvämnings-skydd på Falsterbonäset fastställs i stora delar av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Genom domen skärps kraven på hur höga föroreningshalter som de massor som används för att anlägga vallen får innehålla. Kravet på att kommunen ska inrätta ett nytt naturreservat tas bort.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

2022-06-16

 En socialnämnd är inte skyldig att vid prövningen av om en person har rätt till försörjningsstöd ta hänsyn till ersättning som skulle ha utgått om personen hade sökt andra bidrag, s.k. fiktiv inkomst.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2022-06-16

 Rättsprövning av beslut att bevilja tidsbegränsat bygglov.

Share Öppna i ny flik

Även MÖD avvisar LKAB:s ansökan om nytt tillstånd för gruvan i Kiruna

2022-06-16

 LKAB hade inte samrått med Kirunaborna på det sätt som lagen föreskriver. Det ansåg tingsrätten och avvisade ansökan om nytt tillstånd. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har nu fastställt beslutet, men en ledamot var skiljaktig.

Share Öppna i ny flik

Nationella bestämmelser för att beräkna elnätsföretagens avkastning strider mot unionsrätten

2022-06-16

 Kammarrätten har idag meddelat dom i 120 mål som rör vilka intäkter som ett stort antal nätföretag högst får ha under en fyraårsperiod, så kallad intäktsram. Intäktsramen styr hur stora avgifter företagen kan ta ut från sina kunder. Kammarrätten har funnit att centrala bestämmelser i den nationella regleringen strider mot unionsrätten och inte får tillämpas.

Share Öppna i ny flik

Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretessbestämmelsen om skydd för uppgift om enskilds hälsa och sexualliv.

2022-06-16

 I överklagandeskriften i ett tvistemål omnämns en person med initialer. Skriften innehåller även uppgifter om personens hälsa och sexualliv. Hovrätten har, när den lämnade ut skriften, maskerat initialerna med hänvisning till att uppgifterna omfattas av sekretess enligt 21 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen.