Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

2021-12-14

 Högsta förvaltningsdomstolen har prövat om en kommuns beslut att helt eller delvis avstå från att kompensera fristående skolverksamheter för de motsvarande kommunala verksamheternas budgetunderskott på den grunden att underskott kvittas mot tidigare års överskott i kommunens egen verksamhet strider mot lag eller annan författning.

Share Öppna i ny flik

Konsult döms för spioneri även i hovrätten

2021-12-14

 Den 47-årige man som i september 2021 dömdes av Göteborgs tingsrätt för spioneri, döms även i hovrätten. Hovrätten anser att uppgifterna från såväl Volvo som Scania är sådana att det kan skada Sveriges säkerhet om en främmande makt får del av dem. Hovrätten dömer mannen för spioneri till tre års fängelse

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det skulle strida mot EU-rätten att med stöd av den s.k. undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen vägra ett bolag avdrag för räntor som betalas till ett irländskt bolag i samma koncern.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 Två truster bildade i Jersey har inte ansetts motsvara svenska familjestiftelser vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Barn som återvänt efter vistelse i krigsområde bereds vård med stöd av LVU

2021-12-10

 Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att fyra barn som vuxit upp i ett område kontrollerat av IS och som nyligen återvänt till Sverige ska tvångsvårdas med stöd av LVU. Domstolen anser att barnens vårdnadshavare har brustit i omsorgen om barnen genom att resa till Syrien under pågående krig och inte återvända till Sverige trots den allvarliga situationen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bedömningen av om en bostadsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska utgå från fastighetstaxeringen.

Share Öppna i ny flik

Den skadelidandes eget agerande och rätten till kränkningsersättning

2021-12-10

 I två avgöranden tar Högsta domstolen ställning till vilken betydelse den skadelidandes eget agerande kan ha för rätten till kränkningsersättning och för kränkningsersättningens storlek. Det ena avgörandet rörde en situation där den skadelidande utsatts för ett rån i samband med att han skulle köpa narkotika av en av gärningsmännen. I det andra avgörandet hade den skadelidande inlett ett slagsmål med flera slag och gärningsmannen därefter knivhuggit honom på ett sätt som var livsfarligt.

Share Öppna i ny flik

Återbetalning av korttidsstöd vid beslut om vinstutdelning

2021-12-09

 Redan ett beslut om vinstutdelning kan, även om det inte verkställs, leda till återbetalning av stöd vid korttidsarbete om bolaget inte lämnar en godtagbar förklaring. Kammarrätten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-12-09

 Regeringen har den 9 december 2021: