Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det skulle strida mot EU-rätten att med stöd av den s.k. undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen vägra ett bolag avdrag för räntor som betalas till ett irländskt bolag i samma koncern.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 En trust bildad i Jersey har inte ansetts motsvara en svensk familjestiftelse vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Domar i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-12-13

 Två truster bildade i Jersey har inte ansetts motsvara svenska familjestiftelser vid inkomstbeskattningen.

Share Öppna i ny flik

Barn som återvänt efter vistelse i krigsområde bereds vård med stöd av LVU

2021-12-10

 Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att fyra barn som vuxit upp i ett område kontrollerat av IS och som nyligen återvänt till Sverige ska tvångsvårdas med stöd av LVU. Domstolen anser att barnens vårdnadshavare har brustit i omsorgen om barnen genom att resa till Syrien under pågående krig och inte återvända till Sverige trots den allvarliga situationen.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2021-12-10

 Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att bedömningen av om en bostadsförening ska anses vara ett privatbostadsföretag ska utgå från fastighetstaxeringen.

Share Öppna i ny flik

Den skadelidandes eget agerande och rätten till kränkningsersättning

2021-12-10

 I två avgöranden tar Högsta domstolen ställning till vilken betydelse den skadelidandes eget agerande kan ha för rätten till kränkningsersättning och för kränkningsersättningens storlek. Det ena avgörandet rörde en situation där den skadelidande utsatts för ett rån i samband med att han skulle köpa narkotika av en av gärningsmännen. I det andra avgörandet hade den skadelidande inlett ett slagsmål med flera slag och gärningsmannen därefter knivhuggit honom på ett sätt som var livsfarligt.

Share Öppna i ny flik

Återbetalning av korttidsstöd vid beslut om vinstutdelning

2021-12-09

 Redan ett beslut om vinstutdelning kan, även om det inte verkställs, leda till återbetalning av stöd vid korttidsarbete om bolaget inte lämnar en godtagbar förklaring. Kammarrätten gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2021-12-09

 Regeringen har den 9 december 2021:

Share Öppna i ny flik

En markägare som fått en byggrätt enligt en antagen detaljplan har fått överklaga en domstols beslut att upphäva planen

2021-12-09

 Högsta domstolen har bedömt att den som fått en byggrätt enligt ett kommunalt beslut att anta en detaljplan kan ha ett skyddsvärt intresse av att planen består och därför har rätt att överklaga en domstols beslut att upphäva planen.

Share Öppna i ny flik

En man som lämnat sin e-legitimation till sambon fick svara för lån som hon tog upp med hjälp av legitimationen

2021-12-09

 Mannen lämnade sin e-legitimation, ett BankID, till sin sambo för att hon skulle använda den vid betalningen av hushållets utgifter. Utan mannens samtycke använde sambon e-legitimationen för att ta upp ett lån på 20 000 kr. Högsta domstolen har nu funnit att mannen är betalningsskyldig för lånet.