Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av den avtalade räntan som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomst hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Begränsade expeditions- och öppethållandetider

2021-11-26

 Göta hovrätt har tillfälligt begränsade expeditions- och öppethållandetider den 9, 23 och 30 december 2021 samt den 5 och 7 januari 2022. Aktuella dagar har hovrätten öppet kl. 08:00 - 12:00.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2021-11-26

 En i förväg avtalad nedsättning av priset för en vara, som sker vid betalning i förtid, har inte ansetts vara en ränteinkomst för köparen vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om stöd vid korttidsarbete

2021-11-26

 Fråga om vad som avses med ordinarie lön enligt 4 § 2 lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete (Mål nr 3842-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7028-20 och Mål nr 3986-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2289-21).

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om rättsprövning

2021-11-26

 Beslut i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten avslår överklaganden i mål om laglighetsprövning

2021-11-25

 Enköpings kommunstyrelses plan-, mark och exploateringsutskott beslutade i oktober 2020 att godkänna ett markanvisningsavtal gällande den s.k. ”Statt-tomten” i centrala Enköping.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer tolv personer för inblandning i insiderbrottslighet.

2021-11-25

 Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande insiderbrottslighet som har skett under åren 2017 – 2018, i fastighetsbolaget Victoria Park respektive det danska telekombolaget TDC. Fjorton personer har stått åtalade, varav tolv alltså fälls. Påföljderna har för de huvudåtalade bestämts till fängelse, som längst 1,5 år. Övriga döms till villkorlig dom med antingen samhällstjänst eller böter.

Share Öppna i ny flik

Avtal om uppförande och hyra av två polishus står i strid med upphandlingslagstiftningen

2021-11-25

 Förvaltningsrätten i Stockholm gör efter att Skanska AB ansökt om överprövning bedömningen att avtal om uppförande av polishus i Motala och Järfälla inte ryms inom det s.k. hyresundantaget i upphandlingslagstiftningen. Avtalen är därför upphandlingspliktiga. Detta innebär att Polismyndigheten inte kan ingå avtalen beträffande uppförande och hyra av polishusen.