Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2020-03-06

 En skriftlig vägledning som Skogsstyrelsen har lämnat till en markägare i samband med en skogsavverkning har inte ansetts utgöra ett överklagbart beslut.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om inkomstskatt

2020-03-06

 Köparens transaktionsutgifter i samband med förvärv av andelar i ett underskottsföretag får beaktas som en del av utgiften för förvärvet vid beräkning av den s.k. beloppsspärren.

Share Öppna i ny flik

Den som har fått en förvaltare förordnad för sig har kunnat utfärda en giltig fullmakt åt ett ombud att överklaga beslutet om förvaltarskap

2020-03-06

 

Tingsrätten beslutade att utse en förvaltare åt en person. Beslutet gällde omedelbart. Med stöd av en fullmakt som hade utfärdats efter beslutet överklagade en advokat beslutet för personens räkning. Hovrätten ansåg inte att advokaten hade visat att han hade behörighet att överklaga beslutet.

Högsta domstolen gör bedömningen att den som har fått en förvaltare förordnad för sig har rätt att själv överklaga det beslutet. Därmed anser domstolen att en sådan pe...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-03-06

 

Om rätten att ta del av allmänna handlingar hos ett regionägt bolag även ska gälla handlingar i verksamhet som avser förvaltning av stiftelser (Mål nr 6357-19, Kammarrätten i Stockkholms mål nr 7279-19)

Share Öppna i ny flik

Remissyttrande

2020-03-05

 Remissyttrande avseende departementspromemorian Säkerhetsprövning av domare (DS 2019:26)

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-03-05

 Regeringen har den 5 mars 2020:

Share Öppna i ny flik

Hovrätten dömer tre män för mord

2020-03-05

 Hovrätten dömer idag tre män från Norrbotten för mord på en 29-årig man som i augusti förra året påträffades nedgrävd i skogen vid Parakka. Påföljden bestäms till fängelse 16 respektive 17 år.

Share Öppna i ny flik

En gärning som begåtts under en akut psykos har inte medfört straffrättsligt ansvar

2020-03-05

 En gärningsman, som inte tidigare haft någon psykisk störning, drabbades oförutsägbart mitt i natten av en akut psykos med helt förvriden verklighetsuppfattning. Han misshandlade i det tillståndet en nära anhörig. Till följd av sitt psykotiska tillstånd, som gav upphov till vanföreställningar, saknade han helt förståelse av det sammanhang och den omgivning i vilken gärningen begicks. Högsta domstolen har ansett att han inte begått gärningen med uppsåt.

Share Öppna i ny flik

Rätten till omprövning av en fastställd livränta omfattar inte orsakssambandet mellan olyckan och den personskada som legat till grund för livräntan

2020-03-05

 

En kvinna hade skadats i en truckolycka. Den personskada som uppstod betraktades som en arbetsskada och hon tillerkändes en tidsbegränsad arbetsskadelivränta (en socialförsäkringsförmån). Vidare ingick hon en överenskommelse med det försäkringsbolag som försäkrat trucken.

Vid en prövning av rätten till arbetsskadelivränta som gjordes några år senare bedömdes att kvinnan inte hade rätt till fortsatt sådan livränta på grund av truckolyckan. Hon begärde då ompr&o...

Share Öppna i ny flik

Dom i narkotikamål

2020-03-05

 Huvudförhandlingen avslutades den 21 februari 2020 efter 11 förhandlingsdagar.