Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

2023-11-06

 Dom i mål om förhandsbesked om energiskatt

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om inställande av allmän sammankomst enligt ordningslagen

2023-11-06

 Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att en allmän sammankomst inte kan ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen.

Share Öppna i ny flik

Skadeståndsskyldighet gjorde vinstutdelning olaglig

2023-11-02

 Avgörandet behandlar de bestämmelser i aktiebolagslagen som styr utrymmet för vinstutdelning och hur dessa ska tillämpas i ett fall då en skadeståndsgrundande handling har inträffat men det ännu inte väckts talan om skadestånd.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2023-11-02

 Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett villkor för skattefrihet i 11 a kap. inkomstskattelagen, att en personaloption ska förvärvas inom tio år från utgången av det år då en förvärvad verksamhet ursprungligen påbörjades, inte är uppfyllt i det fall en nystartad verksamhet av visst slag förvärvas från ett företag som började bedriva verksamhet av ett annat slag för mer än tio år sedan.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstbeskattning

2023-11-02

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd i den del av målet som avser inkomstskatt. (Mål nr 2692-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2527-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

2023-11-01

 Ett bolag som säljer läkemedel får inte sätta ned sitt beskattningsunderlag när bolaget ersätter regionerna för att de, inom ramen för systemet med läkemedelssubventioner, har betalat en del av läkemedelspriset vid apotekens mervärdesskattefria försäljning av läkemedlen.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om tillsyn enligt EU:s dataskyddsförordning

2023-11-01

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de personuppgifter som samlas in vid kamera- bevakning har samlats in från den registrerade personen (Mål nr 870-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1552-22).

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Ukraina har ansett oförenlig med Europakonventionen

2023-10-31

 Högsta domstolen har i ett yttrande enligt utlämningslagen kommit fram till att en utlämning till Ukraina – med hänsyn till den rådande krigssituationen och dess verkningar för fängelseförhållandena – skulle vara oförenlig med artikel 3 i Europakonventionen.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-10-31

 Veckans inlägg är del 1 av två blogginlägg som handlar om unga lagöverträdare. Denna vecka kommer bloggen ge en allmän beskrivning av systemet för unga lagöverträdare, varför det finns en särskild ordning för unga och hur en domstol kan resonera när det så kallade straffvärdet bestäms för en ung person.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-10-30

 Fråga om socialtjänstsekretess i ett mål i kammarrätten om avvisande av ombud