Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-10-10

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om upphandling

2023-10-09

 Högsta förvaltningsdomstolen återförvisar mål om upphandling till kammarrätten.

Share Öppna i ny flik

Målet som rör åtal för grov olovlig underrättelseverksamhet

2023-10-09

 

Huvudförhandlingen i det mål där en man i 60-årsåldern står åtalad för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt avslutades den 28 september 2023. I samband med huvudförhandlingens avslutande beslutade tingsrätten att den tilltalade skulle vara kvar i häkte till dess dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Tingsrätten har efter fortsatt enskild överläggning denna dag beslutat att det inte längre finns sk&au...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om återkrav av omställningsstöd

2023-10-09

 Förvaltningsrätten har i dag meddelat domar i mål om återkrav av tidigare beviljat omställningsstöd från fyra studentnationer i Uppsala. Förvaltningsrätten avslår studentnationernas överklaganden och anser att studentnationerna inte har haft rätt till omställningsstöd eftersom de mottagit annat stöd för vissa särskilda kostnader. Studentnationerna är därför återbetalningsskyldiga för det omställningsstöd de tidigare beviljats.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

2023-10-06

 Migrationsöverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i mål nr UM 8958-23.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2023-10-06

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om värdet av uttag ur enskild näringsverksamhet ska beräknas utifrån dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande (Mål nr 3892--3893-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6340--6341-22).

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

2023-10-06

 Den fråga som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om värdet av uttag ur enskild näringsverksamhet ska beräknas utifrån dispositionsrätt eller faktiskt nyttjande (Mål nr 3894-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6342-22).

Share Öppna i ny flik

Rätt att återkalla läkarlegitimation

2023-10-05

 Kammarrätten anser i likhet med förvaltningsrätten att en läkare, som har tillhandahållit läkemedel i dödlig dos, är uppenbart olämplig att utöva yrket. Det var därför rätt av Hälso-och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) att återkalla hans legitimation.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om mervärdesskatt

2023-10-05

 Fråga om ett bolag har rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt avseende kostnader hänförliga till ett förvärv av ett holdingbolag och dess dotterbolag, på den grunden att bolaget avser att tillhandahålla mervärdesskattepliktiga tjänster till holdingbolagets dotterbolag (Mål nr 3204-23, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 3116-21).

Share Öppna i ny flik

Åtalet för falskt larm ogillas.

2023-10-05

 Den kvinna som åtalats för falskt larm frikänns av tingsrätten.