Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2023-11-16

 Regeringen har den 16 november utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2023-11-16

 Migrationsverket har haft grund för att neka en utlänning att ta emot besök på ett förvar med hänvisning till besökarens beteende vid tidigare besök.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-14

 Vittnesstödsverksamheten har funnits sedan 2001 och sedan 2013 har Natalie Hansdotter varit samordnare för vittnesstödet på Södertörns tingsrätt. Hur ser hon på verksamhetens utveckling under de här åren? Finns det några utmaningar och hur ser det internationella samarbetet ut? Det här är några av de frågor som Natalie besvarar i sitt blogginlägg.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om assistansersättning

2023-11-13

 Kommunal vuxenutbildning har ansetts utgöra skola vid tillämpningen av socialförsäkringsbalkens bestämmelser om rätten till assistansersättning.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-11-09

 Dom i mål om rättsprövning

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-11-08

 Förra veckan handlade bloggen om varför det finns en särskild ordning för unga lagöverträdare och hur en domstol kan tänka när den bestämmer det så kallade straffvärdet för en ung person. Denna vecka kommer del 2 i serien, som går igenom de särskilda ungdomspåföljder som unga personer som begår brott kan dömas till.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2023-11-08

 Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

2023-11-08

 Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om ett beslut avseende jäv kan överklagas med stöd av förvaltningslagen (2017:900) när det i förordning har föreskrivits att beslutet i sakfrågan inte är överklagbart (Mål nr 2212-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1463-22).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om avvisad talan

2023-11-07

 Överklagandeförbudet i 49 § andra stycket förvaltningslagen (2017:900) är inte tillämpligt när en begäran om att ett ärende ska avgöras inte har prövats i sak.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift

2023-11-06

 Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed är den som ska betala en särskild avgift för landning av otillåten fångst, så kallad landningsavgift, när verksamheten bedrivs av ett aktiebolag (Mål nr 4683-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7673-21).