Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om assistansersättning

2023-06-20

 Fråga om Försäkringskassan vid en prövning av en ansökan om fler timmar med assistansersättning kan göra en ny bedömning av den sökandes rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (Mål nr 2060-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2097-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om föreläggande vid vite att sanera en segelbåt från färg som innehåller tennorganiska föreningar funnit att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

En klocka som förvarats i mittkonsolen på en bil har utmätts för förarens skulder

2023-06-20

 En klocka som förvarats i en bils mittkonsol har av Högsta domstolen ansetts vara i förarens besittning på det sätt som krävs för tillämpning av äganderättspresumtionen i 4 kap. 18 § första stycket utsökningsbalken.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket och Advokatsamfundet fortsätter dialogen kring ny taxa

2023-06-19

 Den 9 juni träffades representanter för Sveriges Advokatsamfund, Domstolsverket och domstolarna för att fortsätta dialogen kring den nya taxan i förordnandemål, som infördes den 1 juni. Mötet genomfördes i en konstruktiv och förtroendefull anda. Även om parterna har olika ingångar i frågan om taxan har man nu en större förståelse för varandras ståndpunkter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är överens om att fortsätta dialogen och en första uppföljning och utvärdering av taxan genomförs vid årsskiftet....

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2023-06-19

 Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse om missförhållanden med hänvisning till sekretess.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mord och försök till mord i Baronbackarna i februari 2023

2023-06-19

 Tingsrätten har idag dömt en 27-årig man för mord på en 49-årig kvinna och för mordförsök på hennes 24-åriga dotter i Baronbackarna.

Share Öppna i ny flik

Beslut av privat certifieringsorgan kan överklagas

2023-06-19

 Ett beslut av ett privat organ att inte bevilja en sökandes ansökan om att certifieras som energiexpert är överklagbart till allmän förvaltningsdomstol med stöd av artikel 6.1 EKMR.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om gränsdragningen mellan misshandel och grov misshandel

2023-06-16

 En misshandelsgärning med en fruktkniv orsakade inte särskilt allvarliga skador och inte heller särskilt intensiv eller långvarig smärta. Den hänsynslöshet som gärningsmannen hade visat gick inte heller klart utöver vad som låg i att tillfoga skadorna. Misshandelsgärningen har därför, även om den var allvarlig, inte ansetts utgöra grov misshandel.

Share Öppna i ny flik

Tonårskillarna döms för mordet på Karl XI:s väg till 4 års sluten ungdomsvård

2023-06-16

 

Pressmedelandet återfinns i PDF format under bifogade filer.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2023-06-15

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.