Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om bistånd åt asylsökande

2021-05-03

 Den omständigheten att en utlänning uttryckt en vägran att frivilligt lämna landet utgör en sådan vägran att medverka till en åtgärd som är nödvändig för att ett utvisningsbeslut ska kunna verkställas och medför att dagersättning får sättas ned.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2021-05-03

 Fråga om en skriftlig sammanfattning av en ljud- och bildupptagning utgör en utskrift enligt det s.k. utskriftsundantaget i 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen.

Share Öppna i ny flik

Åhörarplatser i mål 1198-20/308-20

2021-04-30

 Tisdagen den 4/5 2021 finns det inte plats för åhörare i salen på Norrköpings tingsrätt.

Share Öppna i ny flik

Beslut om utökad zon för förbud mot tiggeri strider inte mot lag eller annan författning

2021-04-29

 Kommunfullmäktiges beslut om utökad zon för förbud mot passiv penninginsamling (tiggeri) i Katrineholms kommun strider enligt förvaltningsrätten inte mot lag eller annan författning.

Share Öppna i ny flik

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har idag gett Boliden Mineral AB tillstånd till brytning av malm och gråberg i ett nytt dagbrott i Liikavaara vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

2021-04-29

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Boliden Mineral AB tillstånd att bryta malm och gråberg i ytterligare ett dagbrott beläget i Liikavaara i närheten av Aitikgruvan i Gällivare.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om inkomstskatt

2021-04-29

 Inkomstskatt; fråga om vilket värdeunderlag som kan användas vid beräkningen av hur stor del av en bostadsrättsförenings verksamhet som består i att tillhandahålla bostäder åt medlemmarna. (Mål nr 4894-20, Kammarrätten i Stockholms mål nr 348-19)

Share Öppna i ny flik

Arbetsgivaravgifter på rabatter vid jultidningsförsäljning

2021-04-29

 Kammarrätten bedömer i två domar att den ersättning som kallas rabatter, och som utgår till barn som säljer jultidningar och andra varor, är ersättning för arbete. Bolagen ska därför betala arbetsgivaravgifter.

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2021-04-29

 Dom i mål om rättsprövning av beslut om bygglov på fastighet i Haninge kommun.

Share Öppna i ny flik

Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har idag gett Boliden Mineral AB tillstånd till brytning av malm och gråberg i ett nytt dagbrott i Liikavaara vid Aitikgruvan, Gällivare kommun

2021-04-29

 Enligt en dom från mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt får Boliden Mineral AB tillstånd att bryta malm och gråberg i ytterligare ett dagbrott beläget i Liikavaara i närheten av Aitikgruvan i Gällivare.

Share Öppna i ny flik

"Falska fakturor" inte tillräckligt för presumtionsbeskattning

2021-04-28

 Ett bolag har betalat fakturor med höga belopp. Skatteverket och förvaltningsrätten har lönebeskattat bolagets ägare för utbetalda belopp. Som stöd anges rättsfallet RÅ 1980 1:56, i vilket en ägare till ett fåmansbolag beskattades för belopp som skulle ha tagits upp som intäkt i bolaget men inte gjorde det (s.k. presumtionsbeskattning). Kammarrätten ändrar nu underinstansernas avgöranden och beskattar inte ägaren.