Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Lars Sigfridsson AB har uteslutits ur Lasse Stefanz Musik KB

2023-04-05

 Tingsrätten har idag meddelat dom i tvisten mellan Lars Sigfridsson AB och Lasse Stefanz Musik KB. Tingsrätten har bedömt att Lars Sigfridsson AB inte längre är delägare i Lasse Stefanz Musik KB. Övriga bolagsmän har haft rätt att utesluta Lars Sigfridsson AB på grund av samarbetsproblem och att Lars Sigfridsson AB började bedriva konkurrerande verksamhet med Lasse Stefanz Musik KB.

Share Öppna i ny flik

Talga AB får tillstånd till grafitgruva vid Nunasvaara i Kiruna kommun

2023-04-05

 Mark- och miljödomstolen lämnar Talga AB tillstånd till gruvverksamhet vid Nunasvaara Södra omfattande brytning i dagbrott av 120 000 ton grafitmalm årligen. Domstolen tillåter inte att tillståndet tas i anspråk även om det överklagas.

Share Öppna i ny flik

Ett avgörande om en parts rätt att få ta del av motpartens yrkande om rättegångskostnad

2023-04-05

 Högsta domstolen har i ett avgörande uttalat sig om den grundläggande processrättsliga principen att parterna ska få ta del av och bemöta varandras yrkanden innan domstolen beslutar i frågan.

Share Öppna i ny flik

Staten har i ett visst fall ålagts att betala ersättning till ett skogsbolag som förbjudits att avverka ett skogsområde

2023-04-05

 Skogsstyrelsen förbjöd ett skogsbolag att avverka ca 20 hektar skogsmark. Det skedde med hänvisning till att en avverkning skulle störa det tjäderspel som förekom på området och att en avverkning därmed var förbjuden enligt artskyddsförordningen. Skogsbolaget begärde då att staten skulle betala ersättning som motsvarade fastighetens värdeminskning med visst tillägg. Högsta domstolen har nu slagit fast att staten i detta fall är skyldig att ersätta skogsbolaget för dess skada.

Share Öppna i ny flik

Påföljdsbestämning vid delvis verkställd skyddstillsyn

2023-04-05

 Påföljden för bl.a. grovt rattfylleri har i ett mål där hovrätten dömt till två olika påföljder bestämts till fängelse i 14 dagar. Det har då beaktats att den tilltalade genomgått stora delar av en av tingsrätten utdömd skyddstillsyn.

Share Öppna i ny flik

Nytt inlägg på domarbloggen

2023-04-04

 I veckans inlägg på Domarbloggen berättar vi mer om att förhandlingar i domstol som utgångspunkt är offentliga. Sista delen i serien Rättsprinciper och rättssäkerhet handlar om principen om förhandlingsoffentlighet. ”Det är ett viktigt inslag i en rättsstat. Vi har inte hemliga rättegångar och ingen döms bakom stängda dörrar”, säger åklagaren Stefan.

Share Öppna i ny flik

En unionsmedborgare har jämställts med en svensk medborgare vid tillämpning av europeiska arresteringsorderlagen

2023-04-04

 Vid tillämpning av vägransgrunden om preskription i europeiska arresteringsorderlagen ska en unionsmedborgare jämställas med en svensk medborgare. Det betyder att preskriptionsregeln blir tillämplig också i relation till andra unionsmedborgare.

Share Öppna i ny flik

Högsta domstolen har meddelat en dom om kvittning

2023-04-04

 Kvittning innebär att en gäldenär fullgör sin förpliktelse genom att avstå från en fordran (motfordran) som han eller hon har mot borgenären. I domen behandlas vissa frågor rörande hur avräkning av en motfordran ska göras.

Share Öppna i ny flik

Medverkan vid utredningen av annan persons brottslighet medförde strafflindring

2023-04-04

 En kvinna dömdes för grovt narkotikabrott. Under polisutredningen lämnade hon en utförlig redogörelse för händelseförloppet inklusive flera uppgifter om en annan inblandad person. Den personen åtalades samtidigt som kvinnan och dömdes för synnerligen grovt narkotikabrott. Till följd av uppgiftslämnandet uppstod en allvarlig hotbild mot kvinnan. Frågan i målet var om dessa omständigheter borde leda till strafflindring för kvinnan och hur stor straffreduktionen i så fall skulle bli.

Share Öppna i ny flik

Information från Svea hovrätt angående offentlig del av huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri onsdagen 5 april

2023-04-04

 Den offentliga delen av huvudförhandlingen i målet om grovt spioneri onsdagen den 5 april – som rör den inledande delen av ett av vittnesförhören – beräknas inledas kl. 11.35 och pågå under ca 30 minuter.