Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Mordet på resecentrum i Linköping – Hovrätten fastställer tingsrättens dom

2021-12-22

 Den 40-årige mannen dömdes i oktober av Linköpings tingsrätt för mord och grovt olaga hot till livstids fängelse och utvisning. Han överklagade domen och begärde att hovrätten skulle besluta om ett tidsbestämt straff och upphäva utvisningen.

Share Öppna i ny flik

Huvudförhandling i mål om försök till mord m.m. Lycksele avslutad

2021-12-21

 Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. i Lycksele avslutades idag, den 21 december 2021.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning enligt epizootilagen

2021-12-21

 Fråga om rätten till ersättning enligt 15 § epizootilagen(1999:657). (Mål nr 5787-20, Kammarrätten i Jönköpings mål nr 685-20).

Share Öppna i ny flik

Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-12-21

 Sannolikhetsförvar enligt utlänningslagen kan användas när ny prövning av frågan om uppehållstillstånd har beviljats om förvaret är förenligt med mottagandedirektivet.

Share Öppna i ny flik

Tingsrätten dömer man i 40-årsåldern för grovt bedrägeri till fängelse

2021-12-21

 Den man som stått åtalad för grovt bedrägeri, där Svenska Dreverklubben varit målsägande, döms till fängelse i 1 år och 2 månader.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

2021-12-21

 Fråga om det kan anses vara en försvårande omständighet vid bestämmandet av upphandlingsskadeavgiftens storlek att låta ett ogiltigförklarat avtal fortlöpa till dess att en dom om ogiltighet får laga kraft. (Mål nr 3722-21, Kammarrätten i Stockholms mål nr 8280-20).

Share Öppna i ny flik

Utlämning till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord

2021-12-21

 Högsta domstolen har i ett yttrande till regeringen förklarat att det inte föreligger hinder enligt utlämningslagen mot att utlämna en person till Rwanda för lagföring avseende ett åtal om folkmord. En utlämning skulle inte heller stå i strid med Europakonventionen eller Barnkonventionen.

Share Öppna i ny flik

Ett tillgrepp av en moped har bedömts som ringa fall av tillgrepp av fortskaffningsmedel

2021-12-21

 Den som tillgriper och använder en bil, en motorcykel eller en moped döms vanligen för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Straffskalan för det brottet är fängelse i högst två år. Det finns en särskild straffskala för ringa fall; böter eller fängelse i högst sex månader. Högsta domstolen har nu avgjort ett mål där huvudfrågan var om ett tillgrepp av en moped utgjorde ett sådant ringa brott.

Share Öppna i ny flik

Rätt att få påstående om diskriminering prövat

2021-12-21

 En domstol måste pröva ett påstående om diskriminering även i de fall där motparten medger att betala den begärda diskrimineringsersättningen utan att för den skull vitsorda att det skett diskriminering.

Share Öppna i ny flik

Inget hinder mot registrering av varumärket FALLOUMI för falafel

2021-12-21

 

Den stiftelse som innehar EU-kollektivmärket HALLOUMI som är registrerat för ost invände mot registreringen av varumärket FALLOUMI för falafel. Patent- och marknadsöverdomstolen ansåg att stiftelsen inte hade visat att dess varumärke var känt på sådant sätt att det har ett utökat skydd. Då det inte heller ansågs föreligga någon risk för förväxling avslogs stiftelsens invändning.