Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten i Göteborg inför säkerhetskontroll

2020-10-09

 Förvaltningsrätten i Göteborg har beslutat att säkerhetskontroll ska införas i domstolens lokaler från och med den 12 oktober 2020. Säkerhetskontrollen ska bidra till att vi får en trygg miljö för alla som vistas i våra lokaler.

Share Öppna i ny flik

Prövningstilstånd meddelat i mål om inhibition

2020-10-08

 

Fråga om det har funnits förutsättningar för länsstyrelsen att med stöd av 35 § tredje stycket förvaltningslagen (2017:900) förordna att ett beslut att omhänderta djur ska gälla omedelbart. (Mål nr 4988-20, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4786-20).

Share Öppna i ny flik

Tysk bilist behöver inte betala felparkeringsavgift

2020-10-08

 En kvinna parkerade sin tyskregistrerade bil i Stockholm och betalade parkeringsavgift med en mobil betaltjänst. Hon fick en parkeringsanmärkning på grund av att hon hade angett registreringsnumret med bindestreck där det på registreringsskylten fanns mellanrum. Högsta domstolen gör bedömningen att kvinnan får anses ha fullgjort sin avgiftsskyldighet och att hon därför inte behöver betala någon felparkeringsavgift.

Share Öppna i ny flik

Yrkande om informationsföreläggande och edition i mål om upphovsrättsintrång avslås

2020-10-08

 

I ett pågående tvistemål gällande upphovsrättsintrång framställde käranden yrkanden om informationsföreläggande och edition. Patent- och marknadsdomstolen biföll yrkandena och förelade svarandebolaget, ett bolag verksamt inom datorspelsutveckling, att ge käranden vissa handlingar och viss information. Patent- och marknadsöverdomstolen har funnit att kärandens talan, trots omfattande processledning, inte är tillräckligt konkretiserad för att det ens ska gå att klarlägga vilka påst&a...

Share Öppna i ny flik

Förtroendet för Sveriges Domstolar fortsätter öka

2020-10-08

 Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Enligt den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå som släpptes i dag, har 39 procent av befolkningen stort förtroende för domstolarna och även bemötandet har förbättrats.

Share Öppna i ny flik

Åtal har väckts mot en kvinna för bl.a. stämpling till mord på en advokat hösten 2018

2020-10-08

 

Åtalet och huvudförhandlingen

Sedan i våras har en kvinna varit häktad som misstänkt för stämpling till mord på en advokat hösten 2018. Häktningsbeslutet kom senare även att omfatta misstankar om anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. Utöver kvinnan är tre män häktade misstänkta för delaktighet av olika slag.

Åklagaren har i dag väckt åtal mot kvinnan för stämpling till mord och förberedelse till mord p&a...

Share Öppna i ny flik

Nya domarutnämningar

2020-10-08

 Regeringen har den 8 oktober 2020 utnämnt

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-10-07

 Ett lågbeskattat bolag i Luxemburg vars verksamhet är organiserad i enlighet med vad som förutsätts i AIFM-direktivet (2011/61/EU) har ansetts utgöra en verklig etablering från vilken en affärsmässigt motiverad verksamhet bedrivs (CFC-beskattning). Även fråga om beskattning av utdelning och kapitalvinst hänförlig till bolaget och hur kravet på jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, förhåller sig till unionsrätten.

Share Öppna i ny flik

Remissvar

2020-10-07

 Förslag till ändringar av Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörens skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. Introducerandet av avtal till juridiska personer på Elpriskollen

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd meddelat i mål om lagen om tobak och liknande produkter

2020-10-07

 

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd gäller vilket underlag en kommun får kräva in från en sökande för att kunna pröva lämpligheten för tillstånd enligt 5 kap. 2 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.