Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Pressträff i samband med dom i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt

2020-07-06

 Dom i målet meddelas den 10 juli 2020 kl. 11.00. I samband med det kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och något senare hålla en pressträff.

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd i kammarrätt meddelat i mål om omhändertagande av vapen

2020-07-03

 Omhändertagande av vapen m.m., fråga om prövningstillstånd i kammarrätt

Share Öppna i ny flik

Patent- och marknadsdomstolen har ansetts behörig att pröva en avtalstvist

2020-07-03

 

En fordonstillverkare stämde vid Patent- och marknadsdomstolen en samarbetspartner på ersättning för att denne för andra kunders räkning hade tillverkat en komponent som hade konstruerats av fordonstillverkaren. Fordonstillverkaren hade två olika grunder för sitt krav. I första hand påstods att avtal hade ingåtts om en rätt att mot ersättning tillverka komponenten för andras räkning, i andra hand att tillverkningen utgjorde patentintrång. Enligt de regler som i allmänhet gäller skulle den talan so...

Share Öppna i ny flik

Lärares ingripande mot en elev var inte kränkande

2020-07-03

 Skolinspektionen begärde att Lidköpings kommun skulle betala skadestånd till en elev sedan en lärare tagit ett grepp om elevens nacke och arm för att lyfta honom ur en soffa. Högsta domstolen har kommit fram till att det inte var en kränkning i skollagens mening och att kommunen inte är skadeståndsskyldig.

Share Öppna i ny flik

Mark- och miljööverdomstolens senaste avgöranden nu upplagda på hemsidan

2020-07-02

 

Vid övergången från den gamla hemsidan uppstod vissa tekniska problem med att lägga upp Mark- och miljööverdomstolens avgöranden på den nya sidan. Detta är nu löst och avgörandena fram till dags dato är upplagda. Mark- och miljööverdomstolen kommer framöver att, som tidigare, löpande att lägga upp meddelade avgöranden.

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

2020-07-02

 

En psykolog som tillhandahåller skolpsykologtjänster till fristående skolor hade ansökt om förhandsbesked för att få veta om hans samlade tillhandahållande är att anse som från skatteplikt undantagen sjukvård eller som skattepliktig uthyrning av personal.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att den skattemässiga bedömningen förutsätter kännedom om vilka deltjänster som ingår i tillhandahållandet samt att de uppgifter som psykologen lämnat om tjänsterna ä...

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

2020-07-02

 Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling.

Share Öppna i ny flik

Förvaltningsrätten anser att Arbetsmiljöverket inte har haft grund för att förbjuda Scenkonst Öst AB att använda robot i föreställningen The Last Fish.

2020-07-02

 

Av Arbetsmiljöverkets föreskrifter för maskiner (AFS 2008:3) framgår att föreskrifterna inte gäller för maskiner för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Förvaltningsrätten anser att roboten är en sådan maskin för förflyttning av aktörer vid artistiska framträdanden. Arbetsmiljö­verkets föreskrifter för maskinen gäller därför inte för roboten. Förvaltningsrätten anser vidare att de säkerhetsåtgärder som Scenkonst &...

Share Öppna i ny flik

Två bostadsrättshavare får en ny tid för att överklaga ett bygglovsbeslut

2020-07-02

 Stadsbyggnadsnämnden hade inte skickat ett meddelande om ett beviljat bygglov i Gubbängen i Stockholm till två bostadsrättshavare. Nu får de en ny tidsfrist för att överklaga beslutet.

Share Öppna i ny flik

Utdragen misshandel mot en kvinna bedömd som synnerligen grov misshandel

2020-07-02

 Gärningsmannen, som var kvinnans pojkvän, döms för bl.a. synnerligen grov misshandel till fängelse sex år. Vid straffmätningen har också beaktats att gärningsmannen tidigare dömts för allvarlig våldsbrottslighet.