Nyheter

Rättegångspodden

Share Öppna i ny flik

Man döms för grov misshandel efter att ha släpat kvinna efter traktor

2023-06-21

 Det är inte bevisat att den 56-årige mannen velat döda kvinnan. Därför döms han enbart för grov misshandel till tre års fängelse.

Share Öppna i ny flik

Svea Court of Appeal passes its judgment in a case regarding three acts of gross assault at Karolinska Hospital in Huddinge and Solna between 2011 and 2012

2023-06-21

 Case number: B 9036-22 The Court of Appeal sentences the surgeon to prison for two years and six months for three cases of gross assault.

Share Öppna i ny flik

Svea hovrätt meddelar dom i mål om grov misshandel på Karolinska sjukhuset i Huddinge och Solna vid tre tillfällen åren 2011 och 2012

2023-06-21

 Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer den åtalade kirurgen för tre fall av grov misshandel till fängelse i två år och sex månader

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om kriminalvård i anstalt samt avvisad talan

2023-06-20

 

Högsta förvaltningsdomstolen har upphävt två beslut av Kammarrätten i Stockholms att avvisa en enskilds överklaganden som för sent inkomna. Kammarrätten hade skickat sina beslut att inte meddela prövningstillstånd, i målen som rörde fängelselagen (2010:610), med tillämpning av bestämmelserna om förenklad delgivning. Besluten och därtill hörande kontrollmeddelande hade dock skickats till den anstalt där den enskilde tidigare var placerad. Den enskilde hade emellertid i sitt överklagande til...

Share Öppna i ny flik

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om assistansersättning

2023-06-20

 Fråga om Försäkringskassan vid en prövning av en ansökan om fler timmar med assistansersättning kan göra en ny bedömning av den sökandes rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken (Mål nr 2060-22, Kammarrätten i Stockholms mål nr 2097-21).

Share Öppna i ny flik

Dom i mål om rättsprövning

2023-06-20

 Högsta förvaltningsdomstolen har vid rättsprövning av ett beslut om föreläggande vid vite att sanera en segelbåt från färg som innehåller tennorganiska föreningar funnit att regeringens beslut ska stå fast.

Share Öppna i ny flik

En klocka som förvarats i mittkonsolen på en bil har utmätts för förarens skulder

2023-06-20

 En klocka som förvarats i en bils mittkonsol har av Högsta domstolen ansetts vara i förarens besittning på det sätt som krävs för tillämpning av äganderättspresumtionen i 4 kap. 18 § första stycket utsökningsbalken.

Share Öppna i ny flik

Domstolsverket och Advokatsamfundet fortsätter dialogen kring ny taxa

2023-06-19

 Den 9 juni träffades representanter för Sveriges Advokatsamfund, Domstolsverket och domstolarna för att fortsätta dialogen kring den nya taxan i förordnandemål, som infördes den 1 juni. Mötet genomfördes i en konstruktiv och förtroendefull anda. Även om parterna har olika ingångar i frågan om taxan har man nu en större förståelse för varandras ståndpunkter. Domstolsverkets generaldirektör Thomas Rolén och Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander är överens om att fortsätta dialogen och en första uppföljning och utvärdering av taxan genomförs vid årsskiftet....

Share Öppna i ny flik

Beslut i mål om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga

2023-06-19

 Fråga om domstols utredningsansvar i mål om vård enligt LVU när socialnämnden i ansökan om vård har utelämnat detaljer i ett barns berättelse om missförhållanden med hänvisning till sekretess.

Share Öppna i ny flik

Rättspsykiatrisk vård för mord och försök till mord i Baronbackarna i februari 2023

2023-06-19

 Tingsrätten har idag dömt en 27-årig man för mord på en 49-årig kvinna och för mordförsök på hennes 24-åriga dotter i Baronbackarna.