Vite hindrade inte åtal för miljöbrott

2022-05-11

Överträdelser av bestämmelser till skydd för miljön kan få följder av flera slag. De kan leda till åtal och straff för miljöbrott. Men de kan också leda till ett vitesföreläggande för den berörde att vidta en viss åtgärd. Det är dock inte tillåtet att en person i olika förfaranden drabbas av flera följder för samma överträdelse.

Mannen åtalades för miljöbrott då förvaringen av fordonen kunde vara skadlig för miljön. I ett separat förfarande, som avsåg tiden efter den åtalade gärningen, förelades han vid vite att frakta bort fordonen. Han följde inte föreläggandet och förpliktades att betala vitet.

Mannen dömdes i tingsrätten för miljöbrott. Hovrätten däremot avvisade åtalet med hänvisning till att det var fråga om samma överträdelse i båda förfarandena.

Med utgångspunkt i miljöbalken och i de principer som har utbildats för bedömningen av vad som utgör samma gärning i Europakonventionens mening har Högsta domstolen prövat om det var tillåtet med dubbla förfaranden i detta fall. Slutsatsen är att de faktiska omständigheter som ligger till grund för åtalet inte är identiska eller i allt väsentligt samma som de som vitesföreläggandet grundas på. Det är därmed inte fråga om samma gärning.

Högsta domstolen har undanröjt hovrättens beslut att avvisa åtalet och återförvisat målet till hovrätten för fortsatt handläggning.