Villkorlig dom för stöld på kafé

2021-10-08

Straffbestämmelsen om grov stöld ändrades 2017. Vid bedömningen av om ett stöldbrott är grovt ska efter den ändringen särskilt beaktas om tillgreppet avser en sak som någon haft i sin omedelbara närhet. Redan tidigare gällde att fickstölder i de flesta fall bedöms som grova stölder och straffet bestäms, enligt ett avgörande från Högsta domstolen, normalt till fängelse.

En person dömdes för grov stöld. Han hade, tillsammans med en annan person, stulit en ryggsäck som en kafébesökare hade lagt på golvet intill sin stol.

Hovrätten bestämde straffet till fängelse i sex månader. Den tilltalade överklagade och ville ha ett lindrigare straff medan riksåklagaren ansåg att straffet skulle bestämmas till fängelse.

Högsta domstolen bestämmer påföljden till villkorlig dom. Enligt domstolen finns det bara ett begränsat utrymme för att i rättspraxis bestämma att nya brottstyper ska leda till korta fängelsestraff med hänvisning till brottets art. I lagstiftningsärendet från 2017 görs inte några uttalanden om att brottet ska leda till fängelse med hänvisning till brottets art. Högsta domstolen anser att det inte heller finns underlag för att uttala att stöld av saker i någons omedelbara närhet har samma speciella karaktär som fickstölder.

Slutsatsen blir därför att grov stöld genom tillgrepp av sak som någon hade i sin omedelbara närhet inte ska anses vara av sådan art att fängelse normalt ska väljas som påföljd. Påföljden bestäms därför till villkorlig dom.