Verksamhetschef på LVM-hem i Lund begick inte tjänstefel

2020-10-09

- Tingsrätten har haft att pröva en länk i en kedja händelser som slutade på ett oerhört tragiskt sätt. Det handlar om en rättslig prövning av vad missbrukslagstiftningen ställer upp för krav jämfört med det som åklagaren påstår är ett brottsligt agerande. Vid den prövningen har tingsrätten kommit fram till att åtalet för tjänstefel ska ogillas, säger rättens ordförande, lagmannen Göran Lundahl.

Kvinnan tvångsvårdades för sitt missbruk på ett behandlingshem i Lund sedan sommaren 2016. I slutet av oktober 2016 övergick vården till missbruksvård i öppnare former. Sedan hon avvikit och återfallit i missbruk återfördes hon till behandlingshemmet i början av november 2016. Efter att vid en behandlingskonferens ha gjort bedömningen att fortsatt LVM-vård inte skulle leda till att syftet med vården uppfylldes samt att kvinnan behövde vård vid psykiatrisk klinik skrev verksamhetschefen ut kvinnan från tvångsvården och personal körde henne till akutintaget vid den psykiatriska kliniken i Lund. Där gjordes bedömningen att det inte fanns förutsättningar att bereda henne sluten psykiatrisk tvångsvård. Hon avböjde frivillig vård och lämnade kliniken. Efter att ha återfallit i missbruk omhändertogs kvinnan av polis nästa morgon. Hon påträffades livlös i arresten och avled samma dag av metadonförgiftning.

Åklagaren har påstått att verksamhetschefen begått tjänstefel genom att skriva ut kvinnan från behandlingshemmet trots syftet med vården av kvinnan, att motivera henne till frivillig missbruksbehandling, inte var uppnått och trots att den möjliga vårdtiden inte löpt ut. Åklagaren har menat att det saknades laglig grund för ett sådant beslut.

Tingsrätten konstaterar att kvinnan skrevs ut från LVM-hemmet sedan man bedömt att vårdmöjligheterna för sådan vård var uttömda. Tingsrättens slutsats är att det typiskt sett finns ett lagligt utrymme för en verksamhetschef att avsluta en LVM-vård även om klienten inte är motiverad att själv ta emot missbruksbehandling och trots att den möjliga vårdtiden inte löpt ut. Bedömningen i det här fallet skedde mot bakgrund av de vårdinsatser som erbjudits kvinnan sedan sommaren 2016. Beslutet föregicks av en behandlingskonferens där såväl konsulterande läkare som LVM-hemmets psykolog gjorde samma bedömning. Kvinnan var inte heller i akut vårdbehov för sitt missbruk. Vid sådana förhållanden har utskrivningsbeslutet haft en laglig grund. Mot bakgrund av situationen och de uppgifter som förelåg vid beslutstillfället har verksamhetschefens hantering av situationen i övrigt inte heller inneburit att han brustit i vad som ålegat honom vid myndighetsutövning. Åtalet för tjänstefel ska därför ogillas.

I avgörandet har deltagit tre nämndemän. Tingsrätten är enig i sin bedömning.