Vasaloppet Marknads AB nekas avdrag för kostnader för mervärdesskatt och avdrag för räntor på lån från Vasaloppsföreningen Sälen-Mora

2020-04-17

- I fråga om mervärdesskatten konstaterar förvaltningsrätten att mervärdesskattesystemet är uppbyggt så att mervärdesskatten inte ska påverka resultatet av den skattskyldiges verksamhet eftersom skyldigheten att betala utgående mervärdesskatt kombineras med en rätt att göra avdrag för ingående mervärdesskatt. Eftersom den utgående mervärdesskatt som bolaget vill göra avdrag för har tagits upp med stöd av mervärdesskattelagens bestämmelser och då avdrag för ingående mervärdesskatt bedöms ha skett för aktuella transaktioner inom mervärdesskattesystemet anser förvaltningsrätten att det saknas rätt att göra avdrag för mervärdesskatten vid bolagets inkomstbeskattning, säger Catharina Laestadius, rådman på Förvaltningsrätten i Falun.

-- När det gäller begärt avdrag för räntor som bolaget betalat till Vasaloppsföreningen Sälen-Mora har förvaltningsrätten konstaterat att bolaget och Vasaloppsföreningen ingår i en intressegemenskap, vilket innebär att bolagets räntekostnader träffas av bestämmelserna om ränteavdrags­begränsning. Eftersom föreningen är en ideell förening uppfyller den kraven för skattebefrielse och betalar därför inte någon inkomstskatt för ränteintäkterna från bolaget. Huvudregeln är därmed att bolaget saknar avdragsrätt för räntekostnaderna.

För att bolaget ändå ska kunna medges avdrag förutsätts att den s.k. ventilbestämmelsen kan användas. Så är fallet t.ex. om det skuldförhållande som ligger till grund för ränteutgifterna är kortfristigt och huvudsakligen är affärsmässigt motiverat. Eftersom aktuellt lån nästan uteslutande avser kostnader för ett fastighetsköp (som inte är affärsmässigt motiverat) anser förvaltningsrätten inte att ventilen kan användas och att bolaget därför inte kan få avdrag för räntekostnaderna.

Detta innebär att Vasaloppet Marknads AB vägras avdrag med 175 000 kr respektive 3,6 Mkr vid inkomstbeskattningen.