Vapstens lappby förlorar tvisten även i hovrätten

2023-06-22

Karesuandosamerna, även kallade nordsamerna, flyttade från sina betesområden och hamnade på 1930-talet i Vapsten. Där bedrev nordsamerna renskötsel sida vid sida med de samer som redan fanns där sedan tidigare, sydsamerna. Det uppstod en del osämja mellan sydsamerna och nordsamerna, inte minst för att de bedrev renskötseln på skilda sätt. På ansökan av sex nordsamer registrerade länsstyrelsen Vapstens sameby år 1975. Långt senare och inför den tvist som nu prövats i domstol bildade ett antal sydsamer en ideell förening kallad Vapstens lappby.

I juni 2017 väckte Vapstens lappby och deras medlemmar talan mot Vapstens sameby och deras medlemmar vid Lycksele tingsrätt om bättre rätt till renskötsel i det för Vapstens sameby fastställda renskötselområdet. Åretruntmarkerna är i huvudsak belägna inom Storumans kommun. Tingsrätten förklarade att lappbyns medlemmar hade en likvärdig rätt som samebyn att utöva renskötsel inom området. Domen överklagades till hovrätten som återförvisade målet till tingsrätten eftersom tingsrätten hade dömt på ett annat sätt än vad lappbyn begärt.

I juni 2022 dömde Lycksele tingsrätt en andra gång i målet. Nu förlorade lappbyn och deras medlemmar målet.Tingsrätten ansåg att de varken hade bättre eller lika rätt som samebyn till renskötsel inom området. Domen överklagades till hovrätten som nu har dömt i målet.

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut. Lappbyns medlemmar har påstått att de har en rätt till renskötsel i Vapsten som grundas på sedvana eller urminnes hävd. Enligt dem ska denna rätt gälla vid sidan av renskötselrätten enligt rennäringslagen. Hovrätten konstaterar att även om en sådan rättslig konstruktion är möjlig krävs att de lägger fram bevisning om hur de har kommit i åtnjutande av den renskötselrätt som de påstår. Visserligen har deras förfäder bedrivit renskötsel i Vapsten men de har inte lagt fram någon utredning som visar hur rätten ska ha förts över till dem. Då kan de inte få framgång i domstol.

När det kommer till Vapstens lappby är det till att börja med tveksamt om en lappby eller sameby kan ha renskötselrätt. Enligt rennäringslagen tillkommer renskötselrätten den samiska befolkningen och får utövas av den som är medlem i sameby. Under alla förhållanden är Vapstens lappby inte en fortsättning på den gamla lappbyn efter 1975 års beslut om registrering. Därför kan inte heller Vapstens lappby få någon framgång i domstol.

Eftersom hovrätten anser att Vapstens lappby och deras medlemmar inte har berövats en renskötselrätt har de inte, vilket de påstått, utsatts för några överträdelser av reglerna i regeringsformen eller Europakonventionen.