Utrymmet att utan muntlig förhandling överpröva ett beslut från en hyresnämnd

2023-12-18

En hyresvärd sa upp ett hyresavtal om bostadshyra på grund av störningar från hyresgästen. Hyresgästen bekräftade att vissa störningar förekommit men ansåg att de inte skulle leda till att hyresavtalet skulle upphöra. Hyresnämnden avgjorde målet efter muntlig förhandling, vid vilken båda parter närvarade. Hyresnämnden slog fast att hyresavtalet hade upphört och ålade hyresgästen att flytta från lägenheten. Hyresgästen överklagade hyresnämndens beslut och begärde att hovrätten skulle hålla förhandling. Hovrätten ansåg att en förhandling var obehövlig. Hovrätten konstaterade att det förekommit störningar under lång tid och avslog därför hyresgästens överklagande.

Det beslut som hovrätten fattat kunde inte överklagas på vanligt sätt, men hyresgästen klagade över domvilla och begärde att målet skulle tas upp på nytt i hovrätten, eftersom hovrätten felaktigt avgjort målet utan muntlig förhandling.

Högsta domstolen har uttalat att om det hållits en muntlig förhandling i hyresnämnden – vilket är huvudregeln – där parterna fått möjlighet att redogöra för sin talan och bemöta motpartens inställning, kan hovrätten ofta avgöra målet utan förhandling även om en part begärt en sådan. Men bland annat om en part åberopar nya omständigheter eller ny skriftlig bevisning och det nya har viss tyngd kan det medföra att en förhandling ska hållas också i hovrätten. En helhetsbedömning måste alltid göras.

I det aktuella fallet konstaterar Högsta domstolen att det inte var felaktigt av hovrätten att överpröva målet utan muntlig förhandling.