Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen och bestämning av vite

2018-11-22

Marknadsföringslagen tar sikte på situationer då en näringsidkare marknadsför en vara eller tjänst. Förbud och ålägganden ska utformas så att det tydligt och preciserat framgår vilken typ av marknadsföring och vilka produktkategorier som avses.

Om förbud och ålägganden förenas med vite, ska vitesbeloppet bestämmas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vitesbeloppet ska bestämmas så att det blir verkningsfullt och avhåller den som föreläggandet riktas mot från att bryta mot det. När vitesbeloppet ska bestämmas ska flera olika omständigheter beaktas. Hänsyn ska tas till det allmänna intresset av att marknadsrättsliga förbud eller ålägganden följs. Andra faktorer vid bedömningen är personens tidigare agerande, omfattningen av de åtgärder som träffas av förbudet eller åläggandet och de ekonomiska intressen som berörs.

Bifogade filer: T 2286-18 Senast ändrad: 2018-11-22