Uteslutning ur Sveriges Advokatsamfund

2021-07-13

Han har i det ena fallet lämnat ut uppgifter om vad en misstänkt person sagt om vad han gjorde vid tiden för det misstänkta brottet. Uppgifterna lämnades till en bekant till den misstänkte. I det andra fallet har advokaten upprättat en handling och lämnat information från den misstänkte till hans hustru. Handlingen och informationen rörde ekonomiska transaktioner som skett på hustruns bankkonto.

Högsta domstolen konstaterar att advokaten i båda fallen har missbrukat en central regel för advokatverksamheten. Det har inte varit fråga om att förmedla information som var uppenbart harmlös och som inte kunde leda till att utredningen försvårades. Advokaten hade flera års erfarenhet som offentlig försvarare. Högsta domstolen finner att han måste ha insett att han handlade i strid med de meddelade restriktionerna.

Överträdelser av det slag som han hade gjort sig skyldig till riskerar, enligt Högsta domstolen, att undergräva förtroendet för advokatkåren till nackdel för frihetsberövade personer.

Högsta domstolen har ansett att omständigheterna har varit synnerligen försvårande och att advokaten ska uteslutas ur Advokatsamfundet. Högsta domstolen har därmed ändrat ett beslut av Advokatsamfundets disciplinnämnd.