Uppsägning av hyresavtal fick ingen verkan

2022-05-12

Högsta domstolen konstaterar i avgörandet att hyresgästens underrättelse om villkorsändring inte behöver vara så fullständig och tydlig att hyresvärden utan vidare kan säga ja eller nej till en förlängning av hyresavtalet.

För att uppsägningen ska ha verkan måste underrättelsen emellertid, enligt Högsta domstolen, ha en sådan konkretion och klarhet att den direkt kan läggas till grund för förhandlingar mellan parterna. Det innebär att hyresgästen i underrättelsen måste precisera sin ståndpunkt i vissa centrala frågor, t.ex. när det gäller ny hyresnivå eller hyresperiod, och att det även i andra frågor som kan antas vara av väsentlig betydelse för hyresvärden måste ges tydliga besked om hur hyresgästen vill att hyresavtalet ska ändras. Oklarheter eller ofullständigheter som avser mindre centrala frågor i avtalsförhållandet bör däremot inte leda till att uppsägningen frånkänns verkan.

I det aktuella fallet hade hyresgästen i sin uppsägning för villkorsändring både framställt en begäran om en ny hyrestid och en begäran om en ny uppsägningstid. Framställningen kunde tolkas på flera olika sätt. Den oklarhet som detta innebar avsåg centrala moment i parternas avtal och gällde förhållanden som måste antas ha varit av väsentlig betydelse för hyresvärden. Underrättelsen bedömdes därför vara så bristfällig att uppsägningen skulle frånkännas verkan. Hyresgästen var därför skyldig att betala hyra även för tiden efter utgången av den löpande hyresperioden.