Uppmärksammad dom från Hovrätten för Västra Sverige har överklagats till Högsta domstolen

2023-03-20

Överklagandet inkom till Högsta domstolen den 20 mars 2023.

För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas endast på två grunder. För det första om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen (s.k. prejudikatdispens). För det andra i vissa undantagsfall, närmare bestämt om det finns synnerliga skäl för en prövning.

Frågan om prövningstillstånd ska meddelas prövas vid en föredragning som varken parter eller allmänhet har möjlighet att närvara vid. Högsta domstolen anger inte skälen bakom ett beslut om prövningstillstånd.

Högsta domstolen kommer nu att handlägga målet och pröva frågan om prövningstillstånd. Den genomsnittliga handläggningstiden för att avgöra en prövningstillståndsfråga i Högsta domstolen är ca två månader, men tiden varierar från fall till fall. Något närmare besked om när ett beslut i prövningstillståndsfrågan kommer att meddelas i det nu aktuella målet kan inte lämnas.