Upphävd detaljplan för Muminvärlden på Skutberget i Karlstad

2021-05-18

Domstolen har bedömt att antagandet av detaljplanen strider mot bestämmelser i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet samt till största delen inom strandskyddat område. Kommunen upphävde strandskyddet inom hela planområdet.

-”Domstolen anser inte att de skäl som kommunen anfört för att strandskyddet ska upphävas är tillräckliga och inte heller anser domstolen att det skydd som finns för friluftsintresset i området möjliggör en temapark där icke betalande allmänhet utestängs från området”, säger ordföranden i målet rådman Karin Fridell.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade i december 2019 att anta detaljplan för en temapark i nordöstra delen av Skutberget i Karlstads kommun. Temaparken skulle ligga invid Vänerns strand och även omfatta Ytterholmen och delar av vattenområdet. Avsikten var att en Muminvärld skulle etableras inom området likt den som finns i Nådendal i Finland. Kommunens val av område för parken gjordes mot bakgrund av den koppling till natur och hav som är ett genomgående inslag i Tove Janssons sagor om Mumintrollen och deras värld.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades av ett antal privatpersoner samt av Naturskyddsföreningen i Karlstad och Föreningen Skutbergets Wenner. Mark- och miljödomstolen har tidigare avvisat överklaganden från de privatpersoner som inte har ansetts vara berörda av detaljplanen.