Upphandlingsfel som föranledde att upphandlingen gjordes om gav inte rätt till skadestånd

2018-12-27

Ett företag, S-bolaget, lämnade anbud i en av Försvarets materielverk anordnad upphandling. Försvarets materielverk tilldelade ett annat företag kontraktet. Sedan S-bolaget väckt talan om överprövning av tilldelningsbeslutet beslutade kammarrätten att upphandlingen skulle göras om, eftersom förfrågningsunderlaget ansågs ha varit otydligt. S-bolaget lämnade inte något anbud i den nya upphandlingen; det gjorde däremot bolagets dotterbolag.

S-bolaget begärde därefter skadestånd av Försvarets materielverk, dels för sina kostnader för att upprätta anbud i den första upphandlingen, dels för sina kostnader för överprövning i förvaltningsdomstolarna.

Högsta domstolen konstaterar att upphandlingsfelet – dvs. otydligheten i förfrågningsunderlaget – undanröjdes genom kammarrättens beslut att upphandlingen skulle göras om, att en skada för S-bolaget, motsvarande anbudskostnaderna, skulle uppkomma först om kostnaderna inte kunde nyttiggöras i det nya förfarandet och att utredningen inte ger stöd för att ett sådant nyttiggörande inte hade kunnat komma till stånd. S-bolaget anses därför inte ha rätt till skadestånd motsvarande sina anbudskostnader.

Högsta domstolen konstaterar vidare att en leverantörs kostnader för överprövning i vissa fall kan ersättas som skadestånd. Så är fallet om leverantören vinner framgång i förvaltningsprocessen men ändå – som en följd av omständigheter som han inte kan lastas för – inte får några möjligheter att tilldelas kontraktet. I det aktuella fallet hade S-bolaget i och för sig viss framgång i förvaltningsprocessen. Att S-bolaget avstod från att delta i den nya upphandlingen framstod emellertid som en följd av omständigheter på företagets egen sida. S-bolaget anses därför inte heller berättigat till skadestånd, motsvarande överprövningskostnaderna.