Uppgift om en persons identitet kan omfattas av sekretessbestämmelsen om skydd för uppgift om enskilds hälsa och sexualliv.

2022-06-16

Enligt den bestämmelsen gäller sekretess för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs.

 

En person har begärt att överklagandeskriften ska lämnas ut utan maskerade uppgifter och bland annat gjort gällande att identitetsuppgifter inte är uppgifter som rör hälsa eller sexualliv.

 

Högsta domstolen konstaterade att om överklagandeskriften skulle lämnas ut utan maskering skulle den innehålla sådana uppgifter om en enskilds hälsa eller sexualliv som kan skyddas av den aktuella sekretessbestämmelsen.

 

Högsta domstolen gjorde bedömningen att en enskild skulle lida betydande men om initialerna röjdes och avslog överklagandet.