Underentreprenören var skyldig att betala

2021-07-20

Sedan en vattenskada upptäckts konstaterades att underentreprenören orsakat skadan av vårdslöshet och därför var skadeståndsansvarig gentemot entreprenören. Det var dock entreprenören som ansvarade för skadan i förhållande till föreningen. De inblandade var överens om skadans storlek.

Ett försäkringsbolag reglerade föreningens skada som försäkringsgivare och framställde därefter ett krav mot entreprenören, som inte betalade.

Entreprenören överlät därefter sitt krav mot underentrepenören till försäkringsbolaget. När försäkringsbolaget med stöd av överlåtelsen framställde kravet invände underentreprenören att någon betalningsskyldighet ännu inte hade inträtt. En sådan skyldighet inträdde enligt underentreprenören först när entreprenören betalat sin skuld på grund av skadan.

Högsta domstolen slår fast att en sådan rättsprincip inte gäller och att underentreprenören var skyldig ska betala.