Undantag från kravet på hindermarkering för havsbaserad vindkraftspark

2022-09-22

Favonius AB har ansökt om att få använda behovsstyrd hinderbelysning med hjälp av passiv radar för planerad vindkraftspark Kattegatt Offshore. Denna hinderbelysning innebär ett avsteg från hur vindkraftverk ska vara markerade och kräver därför att Transportstyrelsen medger undantag. Försvarsmakten, som förvaltningsrätten begärt ska yttra sig i målet, anser att behovsstyrda hinderljus oavsett om tekniken är aktiv eller passiv innebär en fara för såväl flygsäkerhet som rikets säkerhet. Förvaltningsrätten anser att vad Försvarsmakten framför rörande risker ur ett nationellt försvarsperspektiv väger tungt vid undantagsprövningen och att de skäl som Favonius AB lyft fram inte är tillräckliga för att, med beaktande av vad Försvarsmakten anfört, medge sökt undantag. Överklagandet avslås därför.

Målnummer 9717-21