Undanröjd dom i det s.k. Vårdexpressenmålet

2021-08-09

Åklagaren väckte åtal vid Malmö tingsrätt mot fyra personer för bl.a. grova mutbrott. Enligt åtalet hade brotten skett i samband med en upphandling som bl.a. Region Skåne gjort av ett s.k. digitalt vårdverktyg. Tingsrätten dömde den 28 maj 2021 tre av de åtalade till långa fängelsestraff och beslutade att de skulle betala skadestånd med höga belopp. Målet har överklagats till hovrätten.

Vid tingsrätten togs frågan upp om en nämndeman varit jävig. Nämndemannen fick frågor om detta och det framkom då att hon är gift med en regionpolitiker och att hon varit anställd som läkare i Region Skåne. Ingen av parterna gjorde vid tingsrätten gällande att nämndemannen var jävig med anledning av vad som då framkommit.

I hovrätten har de tilltalade gjort gällande att det förekommit grovt rättegångsfel vid tingsrätten eftersom samma nämndeman varit jävig. De har lämnat flera nya uppgifter som gällt nämndemannen.

Den omständigheten att nämndemannen är gift med politikern var känd för parterna redan vid tingsrätten och kan därför inte i hovrätten åberopas som stöd för påståendet om jäv. I hovrätten har det dock kommit fram ytterligare omständigheter som gäller nämndemannen. Det handlar om att nämndemannen i sin anställning haft två av vittnena som chefer och att ett av dessa vittnen och nämndemannen sitter i styrelsen för en intresseorganisation inom vården. Till detta kommer att nämndemannen, när hon under tingsrättens handläggning fick frågan om hon var jävig, inte på ett tydligt sätt redovisade alla sina kopplingar till vittnen i målet. Hovrätten har också vägt in att nämndemannen, efter tingsrättens dom, enligt åberopade e-postloggar, tillsammans med vittnen i målet, tagit del av en konversation där försvararnas begäran om att få ut e-postloggarna diskuterades. Hovrätten har vid en samlad bedömning kommit fram till att det förelegat jäv och att tingsrättens dom därför ska undanröjas.

Hovrättsrådet Lars Lindblad säger i en kommentar:

- Tingsrätten var enig i sin dom och det finns inget som ens tyder på att nämndemannen rent faktiskt låtit sig påverkas av ovidkommande skäl. Vad det i stället handlar om är att det ur en utomstående betraktares synvinkel har funnits omständigheter som typiskt sett gör att nämndemannens opartiskhet kan ifrågasättas. Vad som framkommit i målet om nämndemannen är av sådant slag att hovrätten bedömt att hennes opartiskhet kan ifrågasättas och att hon därför varit jävig.