Två personer döms för mord och brott mot griftefrid till fängelse 18 år respektive livstid

2021-06-15

Tingsrätten dömer de båda männen för mord och brott mot griftefrid i enlighet med åtalet. Tingsrätten finner det klarlagt att den ena av männen genom upprepat våld berövat sin far livet i faderns bostad, att den andra av männen styckat kroppen och att de båda männen grävt ned kroppen på en ö i Karlskrona skärgård.

Tingsrätten konstaterar vidare att gärningen föregåtts av sådan planering av de båda männen att de tillsammans och i samförstånd har gjort sig skyldiga till mord. Planeringen har påbörjats ungefär två veckor innan gärningstillfället och bestått i att de båda männen utarbetat en gärningsplan i enlighet med vilken de vidtagit olika åtgärder, såsom inskaffande av olika hjälpmedel.

När det gäller påföljden konstaterar tingsrätten att försvårande omständigheter vid mordet som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse är att det föregåtts av noggrann planering och, även om det inte varit fråga om ett utdraget förlopp, haft karaktär av en avrättning. Brottet har därtill varit särskilt hänsynslöst eftersom gärningen begåtts i offrets hem och de båda männen varit i numerärt överläge. Till detta kommer att de båda männen skymfligt behandlat kroppen genom att stycka den och därefter gräva ned den. För den ena av männen är det även försvårande att brottet riktats mot hans far. För den andra av männen föreligger, utöver de försvårande omständigheterna, även den förmildrande omständigheten att han frivilligt lämnat uppgifter som varit av väsentlig betydelse för utredningen av brottet och återfinnandet av kroppen.

De båda männen ska även betala skadestånd till offrets föräldrar.

Rätten är enig i sin bedömning.