Två bröder döms för grovt spioneri

2023-01-19

Åtalet om grovt spioneri

I åtalet påstod åklagaren i korthet följande.

- Anskaffande, befordran och röjande av ca 100 hemliga dokument från den svenska säkerhets- och underrättelsetjänsten för att gå Ryssland och den ryska underrättelsetjänsten GRU tillhanda.

- Den äldre brodern, som varit anställd på SÄPO och Försvarsmakten, anskaffade dokumenten inom ramen för sina anställningar.

- Den yngre brodern deltog i planeringen av gärningen och skötte kontakterna med Ryssland och GRU inklusive frågor om överlämnande av uppgifter och mottagande av ersättning.

Åklagarens bevisning

Åklagaren har lagt fram omfattande bevisning som kan delas in i två delar.

- SÄPO:s analys: Underrättelseinformation om en person inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som erbjudit uppgifter till GRU (en s.k. uppgiftslämnare). SÄPO:s internutredning som resulterar i att den äldre brodern bedöms vara den mest sannolike uppgiftslämnaren.

- Bevisning som tagits från bröderna: Från den äldre brodern finns bl.a. spår av hantering av hemlig information på en privat dator och stor kontanthantering. Från den yngre brodern finns bl.a. ”dagboksanteckningar” som hittats på USB-minne.

Tingsrättens bevisvärdering

Vid en sammanvägning av bevisningen som tar sikte på den äldre broderns gärning (bl.a. SÄPO:s analys, datorn och kontanthanteringen) med bevisningen som kommer från den yngre brodern (bl.a. anteckningarna) bedömer tingsrätten att det är ställt utom rimligt tvivel att bröderna, gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda, anskaffat, befordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet.

När det gäller brottslighetens omfattning bedöms den äldre brodern ha anskaffat ca 90 dokument, varav den yngre brodern medverkade till ca 65 dokument. Tingsrätten anser att den samlade bevisningen inte går att läsa på annat sätt än att bröderna också befordrat och röjt hälften av dokumenten (ca 45).

- ”Åklagarens bevisning kan liknas vid ett stort pussel som innehåller ett par större bitar och ett mycket stort antal mindre bitar. Efter tingsrättens bevisvärdering står det klart att vissa pusselbitar saknas och att det därför inte varit möjligt att nå full visshet i vad som hänt. Utifrån de pusselbitar som ändå har kunnat läggas fast bedömer tingsrätten att bilden av vad som hänt är tillräckligt tydlig för att de tilltalade ska fällas till ansvar.” (chefsrådmannen Måns Wigén)

Tingsrättens påföljdsbestämning

Tingsrätten bedömer att den äldre broderns gärning har ett sådant högt straffvärde att han ska dömas till livstids fängelse. Skälen är bl.a. följande. Gärningen avser ett stort antal dokument om svensk säkerhets- och underrättelsetjänst som rörde förhållan­den av mycket stor betydelse. Hälften av dokumenten har också befordrats och röjts. Den främmande makt som gåtts tillhanda är Ryssland som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Genom sin anställning har den äldre brodern haft full insikt i skadeverkningarna av att den här typen av dokument röjs för främmande makt. Det är fråga om ett synnerligen allvarligt missbruk av förtroende.

- ”Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse. Han har fått tillgång till hemlig informationen genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst. Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse.” (chefsrådmannen Måns Wigén)

Tingsrätten bedömer att straffvärdet av den yngre broderns gärning är väsentligt lägre än den äldre broderns och bestämmer påföljden till fängelse 9 år och 10 månader. Skälen är bl.a. att den äldre broderns anskaffande var själva grundförutsättningen för brottsplanen och att den yngre brodern inte har missbrukat något förtroende i anställningen som den äldre brodern har gjort. Straffet reduceras med två månader för att han varit häktad med restriktioner under lång tid.

Sekretess och domens utformning

Stora delar av bevisningen har av sekretesskäl tagits upp bakom stängda dörrar. De uppgifter som skyddas av sekretess rör huvudsakligen Sveriges försvar och den svenska säker­hets- och underrättelsetjänsten. Domen består därför av a) offentlig del, b) hemlig del av domskälen, c) förhörsutsagor – offentlig del och d) förhörsutsagor – hemlig del.

De offentliga delarna av domen kan lämnas ut medan de sekretesskyddade delarna, vid en preliminär bedömning, inte kan lämnas ut.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.