Två bostadsrättshavare får en ny tid för att överklaga ett bygglovsbeslut

2020-07-02

Stadsbyggnadsnämnden har gett bygglov för ett förhållandevis högt hus i Gubbängen. Två bostadsrättshavare i en närliggande fastighet överklagade beslutet för sent eftersom nämnden inte hade skickat något meddelande om bygglovet till dem.

Högsta domstolen har återställt tiden för överklagande. Bostadsrättshavarna får nu tre veckor på sig att överklaga bygglovsbeslutet.

I sitt beslut konstaterar domstolen att enligt lagen ska meddelande om bygglov skickas till kända sakägare utom i ett visst undantagsfall. Även en bostadsrättshavare kan vara en berörd sakägare som ska meddelas. Det är då inte tillräckligt att skicka meddelandet bara till bostadsrättsföreningen.

Stadsbyggnadsnämnden hade inte redovisat vilka sakliga förhållanden som låg till grund för bedömningen att den inte var skyldig att meddela bostadsrättshavarna om bygglovet. Det stod inte heller av utredningen i övrigt klart att lagens undantagsregel var tillämplig. Domstolen fick då utgå från att förhållandena var sådana att meddelanden borde ha skickats till de två bostadsrättshavarna.

Av domstolens avgörande framgår också att en byggnadsnämnd måste utreda vilka bostadsrättshavare som kan beröras av ett bygglovsbeslut t.ex. genom kontakt med bostadsrättsföreningen och kontroll i folkbokföringen.